Đề thi và Đáp án tham khảo môn Địa lí thi tốt nghiệp THPT 2023 | FULL 24 mã đề

Thứ năm - 29/06/2023 00:31
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lí được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

load bar

Thí sinh và phụ huynh tải lại trang (F5) để cập nhật thông tin liên tục

Đang cập nhật mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324

Nếu xem trên smartphone, hãy để chế độ quay ngang màn hình để xem đầy đủ đáp án

Địa lí - Mã 301

 

41.A

42.A

43.C

44.A

45.C

46.A

47.C

48.D

49.B

50.B

51.C

52.B

53.B

54.C

55.C

56.D

57.D

58.A

59.D

60.A

61.C

62.D

63.C

64.A

65.C

66.C

67.A

68.A

69.D

70.D

71.A

72.D

73.D

74.C

75.A

76.A

77.C

78.D

79.D

80.A

 

Địa lí - Mã 302

 

41.A

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.C

48.C

49.A

50.B

51.C

52.D

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.A

60.D

61.A

62.A

63.C

64.D

65.C

66.B

67.A

68.B

69.D

70.B

71.B

72.A

73.A

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.B

 

Địa lí - Mã 303

 

41.B

42.A

43.D

44.D

45.B

46.C

47.A

48.A

49.D

50.C

51.C

52.D

53.C

54.D

55.D

56.A

57.C

58.D

59.B

60.B

61.B

62.D

63.C

64.B

65.B

66.C

67.C

68.D

69.D

70.D

71.B

72.C

73.C

74.C

75.B

76.B

77.D

78.D

79.C

80.B

 

Địa lí - Mã 304

 

41.C

42.B

43.A

44.B

45.B

46.A

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.B

53.C

54.B

55.C

56.C

57.C

58.D

59.D

60.C

61.B

62.D

63.A

64.C

65.A

66.B

67.C

68.A

69.D

70.A

71.A

72.D

73.C

74.B

75.D

76.D

77.B

78.B

79.A

80.C

Địa lí - Mã 305

 

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.C

48.D

49.B

50.C

51.B

52.D

53.D

54.B

55.B

56.C

57.D

58.C

59.B

60.B

61.C

62.B

63.A

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.D

70.C

71.C

72.B

73.C

74.D

75.D

76.B

77.A

78.D

79.A

80.A

Địa lí - Mã 306

 

41.D

42.A

43.D

44.B

45.B

46.C

47.B

48.A

49.C

50.D

51.C

52.A

53.C

54.C

55.C

56.B

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.D

64.C

65.A

66.D

67.D

68.B

69.B

70.C

71.C

72.C

73.A

74.B

75.A

76.B

77.C

78.C

79.B

80.D

Địa lí - Mã 307

 

41.C

42.C

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

51.C

52.B

53.D

54.B

55.D

56.C

57.D

58.D

59.A

60.D

61.A

62.B

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.C

70.C

71.B

72.D

73.A

74.A

75.D

76.D

77.A

78.C

79.D

80.D

Địa lí - Mã 308

 

41.C

42.B

43.B

44.B

45.A

46.A

47.C

48.C

49.C

50.A

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.B

64.D

65.A

66.A

67.B

68.D

69.D

70.B

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.D

77.C

78.D

79.A

80.A

 

Địa lí - Mã 309

 

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.D

48.B

49.D

50.C

51.D

52.A

53.A

54.D

55.C

56.D

57.B

58.C

59.B

60.D

61.B

62.B

63.A

64.A

65.C

66.D

67.B

68.D

69.D

70.B

71.B

72.C

73.C

74.B

75.C

76.C

77.B

78.D

79.C

80.D

Địa lí - Mã 310

 

41.C

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.D

51.C

52.C

53.D

54.C

55.B

56.D

57.D

58.C

59.D

60.B

61.A

62.C

63.A

64.A

65.C

66.D

67.D

68.B

69.C

70.B

71.A

72.A

73.C

74.B

75.B

76.A

77.A

78.A

79.C

80.B

Địa lí - Mã 311

 

41.C

42.C

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.A

51.C

52.A

53.C

54.A

55.B

56.D

57.C

58.B

59.B

60.D

61.A

62.A

63.A

64.D

65.D

66.C

67.C

68.D

69.C

70.C

71.A

72.A

73.A

74.D

75.C

76.D

77.D

78.A

79.C

80.C

Địa lí - Mã 312

 

41.D

42.B

43.D

44.C

45.C

46.C

47.A

48.B

49.D

50.C

51.C

52.D

53.B

54.A

55.A

56.A

57.C

58.C

59.A

60.A

61.B

62.C

63.A

64.A

65.A

66.B

67.B

68.A

69.C

70.B

71.B

72.A

73.C

74.C

75.B

76.C

77.C

78.B

79.C

80.A

Địa lí - Mã 313

 

41.D

42.A

43.A

44.B

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.D

56.A

57.A

58.D

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.C

 

Địa lí - Mã 314

 

41.C

42.A

43.A

44.A

45.C

46.C

47.B

48.D

49.D

50.C

51.B

52.D

53.D

54.A

55.D

56.D

57.C

58.C

59.C

60.D

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.B

68.D

69.A

70.B

71.C

72.D

73.A

74.A

75.C

76.C

77.A

78.B

79.B

80.C

Địa lí - Mã 315

 

41.D

42.C

43.A

44.C

45.B

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.B

52.A

53.C

54.C

55.A

56.C

57.C

58.D

59.A

60.D

61.C

62.B

63.B

64.C

65.B

66.B

67.A

68.D

69.A

70.D

71.B

72.A

73.D

74.D

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.B

Địa lí - Mã 316

 

41.C

42.D

43.B

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.C

51.A

52.D

53.C

54.A

55.A

56.D

57.C

58.B

59.C

60.D

61.A

62.C

63.A

64.B

65.C

66.B

67.A

68.A

69.B

70.B

71.D

72.D

73.B

74.D

75.B

76.B

77.D

78.C

79.D

80.A

Địa lí - Mã 317

 

41.A

42.D

43.C

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.B

50.D

51.B

52.D

53.C

54.A

55.D

56.A

57.A

58.C

59.B

60.D

61.C

62.D

63.A

64.D

65.B

66.D

67.C

68.D

69.C

70.C

71.B

72.D

73.C

74.C

75.B

76.A

77.C

78.A

79.B

80.B

Địa lí - Mã 318

 

41.B

42.A

43.D

44.A

45.A

46.B

47.C

48.D

49.C

50.C

51.D

52.B

53.C

54.B

55.B

56.A

57.B

58.B

59.B

60.D

61.B

62.A

63.A

64.A

65.B

66.D

67.A

68.C

69.A

70.C

71.D

72.D

73.C

74.A

75.D

76.A

77.D

78.D

79.C

80.B

 Địa lí - Mã 319

 

41.B

42.D

43.C

44.C

45.C

46.B

47.B

48.B

49.D

50.A

51.D

52.C

53.B

54.C

55.C

56.A

57.B

58.A

59.B

60.D

61.D

62.B

63.B

64.D

65.A

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.C

72.D

73.A

74.A

75.C

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

Địa lí - Mã 320

 

41.B

42.A

43.D

44.C

45.D

46.A

47.B

48.A

49.C

50.D

51.B

52.B

53.D

54.D

55.B

56.B

57.A

58.D

59.B

60.C

61.C

62.D

63.A

64.D

65.B

66.A

67.A

68.D

69.A

70.D

71.B

72.B

73.A

74.B

75.D

76.A

77.B

78.D

79.B

80.A

Địa lí - Mã 321

 

41.A

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.B

49.A

50.C

51.A

52.D

53.B

54.B

55.C

56.D

57.D

58.C

59.C

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.D

66.C

67.A

68.A

69.A

70.D

71.D

72.C

73.B

74.C

75.D

76.B

77.D

78.D

79.C

80.C

Địa lí - Mã 322

 

41.D

42.D

43.C

44.A

45.C

46.B

47.B

48.C

49.B

50.D

51.B

52.C

53.C

54.A

55.B

56.A

57.D

58.A

59.B

60.C

61.B

62.D

63.A

64.D

65.B

66.D

67.A

68.D

69.A

70.A

71.B

72.C

73.B

74.C

75.C

76.D

77.D

78.D

79.D

80.C

Địa lí - Mã 323

 

41.D

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.D

51.D

52.A

53.D

54.D

55.C

56.B

57.B

58.D

59.C

60.A

61.C

62.D

63.C

64.C

65.A

66.A

67.B

68.A

69.A

70.B

71.B

72.C

73.A

74.B

75.C

76.B

77.C

78.B

79.A

80.B

 

Địa lí - Mã 324

 

41.A

42.D

43.D

44.B

45.D

46.C

47.D

48.A

49.B

50.C

51.A

52.B

53.C

54.C

55.C

56.B

57.A

58.B

59.B

60.B

61.A

62.B

63.C

64.A

65.B

66.C

67.C

68.A

69.B

70.A

71.C

72.A

73.A

74.C

75.B

76.C

77.D

78.A

79.C

80.A

 

CĐ FPT Tuyển sinh 2024

 

CĐ Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2024

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây