Đề thi và đáp án tham khảo môn GDCD thi tốt nghiệp THPT QG 2023 | FULL 24 mã đề

Thứ năm - 29/06/2023 00:34
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT QG năm 2023 môn GDCD được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

load bar

Thí sinh và phụ huynh tải lại trang (F5) để cập nhật thông tin liên tục

Nếu xem trên smartphone, hãy để chế độ quay ngang màn hình để xem hết đáp án.

Đang cập nhật mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324

GDCD - Mã 301

81.C

82.D

83.C

84.D

85.B

86.A

87.B

88.C

89.D

90.C

91.C

92.D

93.B

94.B

95.A

96.A

97.D

98.C

99.B

100.D

101.A

102.A

103.D

104.D

105.C

106.C

107.A

108.A

109.C

110.D

111.A

112.A

113.A

114.C

115.A

116.C

117.D

118.C

119.A

120.A

GDCD - Mã 302

81. D

82. A

83. D

84. C

85.A

86.A

87.C

88.B

89.C

90.D

91.D

92.A

93.A

94.D

95.C

96.C

97.A

98.A

99.D

100.A

101.A

102.D

103.C

104.A

105.C

106.B

107.B

108.D

109.B

110.B

111.B

112.C

113.D

114.C

115.D

116.C

117.D

118.B

119.C

120.B

GDCD - Mã 303

81.A

82.A

83.D

84.A

85.D

86.D

87.B

88.B

89.D

90.C

91.B

92.A

93.C

94.C

95.B

96.D

97.C

98.B

99.B

100.D

101.D

102.D

103.C

104.D

105.D

106.B

107.C

108.D

109.C

110.C

111.D

112.C

113.B

114.B

115.B

116.C

117.B

118.D

119.C

120.C

 

GDCD - Mã 304

81. B

82.C

83.D

84.D

85.D

86.B

87.C

88.B

89.D

90.A

91.A

92.B

93.C

94.A

95.C

96.A

97.D

98.C

99.C

100.D

101.D

102.A

103.B

104.A

105.C

106.B

107.A

108.A

109.B

110.A

111.B

112.C

113.C

114.B

115.A

116.A

117.C

118.B

119.C

120.A

GDCD - Mã 305

81.C 82.C 83.A 84.D 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C
91.B 92.B 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.A 100.C
101.A 102.B 103.D 104.D 105.A 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
111.D 112.A 113. 114.C 115.D 116.B 117.C 118.B 119.D 120.C

GDCD - Mã 306

81.D

82.B

83.C

84.A

85.D

86.B

87.D

88.C

89.D

90.C

91.A

92.C

93.A

94.D

95.C

96.A

97.D

98.D

99.B

100.B

101.B

102.C

103.D

104.C

105.A

106.A

107.B

108.C

109.A

110.D

111.C

112.B

113.C

114.B

115.C

116.B

117.A

118.B

119.A

120.D

GDCD - Mã 307

81.C

82.A

83.C

84.C

85.A

86.A

87.D

88.B

89.B

90.D

91.B

92.A

93.B

94.C

95.D

96.C

97.D

98.A

99.B

100.B

101.D

102.B

103.D

104.C

105.C

106.C

107.A

108.D

109.D

110.D

111.B

112.A

113.D

114.C

115.B

116.C

117.D

118.B

119.C

120.C

GDCD - Mã 308

81.C

82.C

83.C

84.D

85.D

86.D

87.B

88.B

89.A

90.B

91.D

92.C

93.B

94.D

95.B

96.B

97.A

98.D

99.D

100.A

101.D

102.A

103.B

104.B

105.A

106.D

107.B

108.A

109.A

110.A

111.B

112.B

113.A

114.A

115.D

116.D

117.D

118.A

119.B

120.a

 

GDCD - Mã 309

81.C

82.C

83.D

84.B

85.B

86.C

87.A

88.A

89.C

90.D

91.D

92.C

93.A

94.B

95.A

96.D

97.B

98.B

99.D

100.D

101.B

102.C

103.C

104.D

105.C

106.B

107.D

108.D

109.B

110.B

111.C

112.C

113.D

114.D

115.B

116.C

117.D

118.C

119.B

120.B

GDCD - Mã 310

81.B

82.C

83.A

84.D

85.D

86.A

87.C

88.C

89.B

90.C

91.A

92.D

93.C

94.D

95.A

96.D

97.D

98.B

99.C

100.D

101.D

102.C

103.B

104.B

105.C

106.A

107.C

108.B

109.A

110.B

111.B

112.A

113.B

114.C

115.A

116.A

117.C

118.B

119.A

120.A

GDCD - Mã 311

81.A

82.A

83.C

84.A

85.A

86.B

87.C

88.C

89.D

90.B

91.C

92.B

93.B

94.A

95.D

96.D

97.D

98.A

99.D

100.C

101.D

102.C

103.C

104.A

105.D

106.C

107.A

108.D

109.D

110.C

111.D

112.D

113.C

114.A

115.D

116.A

117.C

118.D

119.A

120.A

GDCD - Mã 312

81.C

82.A

83.D

84.B

85.A

86.D

87.D

88.C

89.D

90.B

91.A

92.C

93.B

94.B

95.A

96.B

97.C

98.A

99.C

100.B

101.B

102.A

103.C

104.A

105.C

106.A

107.B

108.B

109.C

110.B

111.C

112.A

113.C

114.C

115.C

116.A

117.C

118.A

119.A

120.B

GDCD - Mã 313

81.B

82.C

83.C

84.A

85.D

86.A

87.D

88.D

89.D

90.C

91.B

92.D

93.C

94.D

95.A

96.D

97.A

98.C

99.D

100.A

101.D

102.B

103.C

104.B

105.D

106.C

107.B

108.B

109.B

110.C

111.D

112.C

113.A

114.C

115.A

116.B

117.B

118.C

119.A

120.A

 

GDCD - Mã 314

81.B

82.C

83.A

84.B

85.B

86.A

87.D

88.D

89.B

90.C

91.A

92.C

93.D

94.A

95.D

96.C

97.C

98.B

99.D

100.B

101.A

102.D

103.D

104.C

105.B

106.D

107.A

108.D

109.A

110.A

111.C

112.B

113.C

114.A

115.C

116.A

117.A

118.C

119.B

120.C

GDCD - Mã 315

81.D

82.A

83.B

84.C

85.D

86.C

87.A

88.A

89.D

90.D

91.B

92.D

93.A

94.D

95.B

96.B

97.C

98.C

99.D

100.C

101.B

102.D

103.C

104.B

105.A

106.C

107.A

108.B

109.C

110.A

111.A

112.C

113.B

114.B

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A

GDCD - Mã 316

81.A

82.B

83.A

84.B

85.D

86.C

87.D

88.D

89.C

90.B

91.D

92.B

93.D

94.A

95.B

96.C

97.C

98.B

99.B

100.D

101.C

102.A

103.D

104.C

105.D

106.B

107.D

108.A

109.C

110.B

111.C

112.A

113.D

114.D

115.B

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C

GDCD - Mã 317

81.A 82.B 83.D 84.D 85.C 86.B 87.B 88.A 89.D 90.C
91.A 92.B 93.B 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.A 100.B
101.A 102.C 103.C 104.A 105.C 106.C 107.A 108.B 109.D 110.C
111.A 112.D 113.C 114.C 115.C 116.A 117.D 118.B 119.D 120.B

GDCD - Mã 318

81.C

82.A

83.C

84.B

85.D

86.B

87.B

88.C

89.A

90.A

91.B

92.D

93.D

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.A

100.D

101.B

102.A

103.D

104.B

105.B

106.D

107.C

108.A

109.D

110.B

111.C

112.A

113.A

114.A

115.D

116.D

117.C

118.B

119.A

120.D

 

GDCD - Mã 319

81.A

82.A

83.D

84.A

85.A

86.B

87.C

88.C

89.D

90.B

91.D

92.C

93.A

94.C

95.A

96.B

97.A

98.C

99.C

100.D

101.A

102.A

103.C

104.C

105.B

106.B

107.D

108.D

109.B

110.B

111.D

112.D

113.C

114.D

115.B

116.B

117.B

118.D

119.D

120.C

GDCD - Mã 320

81.D

82.B

83.D

84.A

85.A

86.B

87.B

88.B

89.C

90.D

91.A

92.B

93.A

94.C

95.D

96.B

97.C

98.A

99.C

100.A

101.B

102.A

103.D

104.A

105.B

106.A

107.A

108.D

109.A

110.B

111.D

112.D

113.B

114.D

115.D

116.B

117.A

118.B

119.D

120.D

GDCD - Mã 321

81.A

82.C

83.C

84.B

85.A

86.C

87.D

88.C

89.D

90.A

91.C

92.C

93.D

94.B

95.A

96.B

97.D

98.B

99.A

100.D

101.C

102.C

103.D

104.D

105.A

106.A

107.C

108.B

109.D

110.C

111.D

112.D

113.D

114.D

115.B

116.A

117.B

118.C

119.B

120.B

GDCD - Mã 322

81.D

82.A

83.D

84.D

85.B

86.A

87.D

88.C

89.A

90.A

91.C

92.C

93.D

94.D

95.A

96.A

97.C

98.B

99.C

100.B

101.B

102.A

103.B

104.A

105.B

106.C

107.B

108.D

109.C

110.B

111.D

112.C

113.B

114.C

115.D

116.B

117.B

118.C

119.D

120.D

GDCD - Mã 323

81.D

82.D

83.A

84.C

85.B

86.B

87.D

88.C

89.C

90.B

91.D

92.B

93.D

94.B

95.A

96.B

97.A

98.D

99.D

100.C

101.C

102.D

103.B

104.C

105.B

106.A

107.A

108.C

109.D

110.D

111.C

112.A

113.C

114.B

115.A

116.A

117.D

118.B

119.A

120.A

 

GDCD - Mã 324

81.C

82.B

83.B

84.B

85.A

86.B

87.A

88.D

89.D

90.A

91.C

92.A

93.B

94.A

95.C

96.A

97.D

98.D

99.B

100.A

101.C

102.A

103.C

104.A

105.B

106.C

107.B

108.B

109.B

110.C

111.C

112.C

113.A

114.B

115.C

116.C

117.B

118.C

119.A

120.A

 

 

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2023

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây