Đề thi và đáp án tham khảo môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT QG 2023 | FULL 24 mã đề

Thứ năm - 29/06/2023 00:38
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT QG năm 2023 môn Lịch Sử được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

load bar

Thí sinh và phụ huynh tải lại trang (F5) để cập nhật thông tin liên tục

Đang cập nhật mã đề 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323

Nếu xem trên smartphone, hãy để chế độ quay ngang màn hình để xem đầy đủ đáp án

Lịch sử - Mã 301

 

1.C

2.B

3.D

4.C

5.B

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.D

12.A

13.D

14.A

15.A

16.C

17.D

18.C

19.D

20.A

21.D

22.C

23.A

24.D

25.C

26.A

27.C

28.C

29.C

30.D

31.A

32.A

33.A

34.D

35.A

36.A

37.A

38.C

39.D

40.D

 

Lịch sử - Mã 302

 

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.B

8.A

9.D

10.C

11.D

12.B

13.B

14.A

15.C

16.B

17.D

18.B

19.A

20.C

21.A

22.B

23.B

24.D

25.A

26.C

27.A

28.D

29.C

30.C

31.D

32.C

33.A

34.D

35.D

36.C

37.D

38.A

39.C

40.A

 

Lịch sử - Mã 303

 

1.C

2.B

3.D

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.C

10.A

11.A

12.C

13.B

14.B

15.B

16.D

17.C

18.B

19.D

20.B

21.D

22.B

23.C

24.D

25.D

26.D

27.B

28.C

29.D

30.C

31.D

32.C

33.C

34.D

35.B

36.D

37.C

38.B

39.D

40.B

 

Lịch sử - Mã 304

 

1.B

2.A

3.B

4.A

5.D

6.B

7.A

8.B

9.A

10.A

11.B

12.A

13.A

14.D

15.B

16.D

17.A

18.A

19.D

20.A

21.C

22.C

23.B

24.C

25.D

26.C

27.B

28.C

29.C

30.A

31.D

32.A

33.C

34.C

35.C

36.B

37.C

38.D

39.B

40.C

Lịch sử - Mã 305

 

1.A

2.C

3.D

4.D

5.C

6.B

7.D

8.A

9.B

10.A

11.A

12.A

13.D

14.D

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.C

22.D

23.C

24.C

25.B

26.B

27.B

28.C

29.D

30.B

31.B

32.B

33.D

34.B

35.D

36.C

37.D

38.C

39.C

40.D

Lịch sử - Mã 306

 

1.A

2.C

3.B

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.D

12.A

13.C

14.C

15.B

16.C

17.D

18.A

19.C

20.B

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.C

32.C

33.B

34.C

35.C

36.D

37.A

38.C

39.D

40.A

Lịch sử - Mã 307

 

1.B

2.C

3.C

4.C

5.D

6.C

7.A

8.D

9.D

10.C

11.D

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.C

18.D

19.D

20.C

21.B

22.A

23.B

24.D

25.B

26.D

27.B

28.B

29.C

30.C

31.A

32.D

33.A

34.C

35.D

36.B

37.B

38.A

39.B

40.C

Lịch sử - Mã 308

 

1.D

2.D

3.D

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.A

11.C

12.A

13.D

14.A

15.D

16.B

17.A

18.B

19.B

20.B

21.D

22.A

23.B

24.D

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.A

31.D

32.B

33.B

34.D

35.B

36.D

37.A

38.D

39.D

40.B

 

Lịch sử - Mã 309

 

1.B

2.D

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.D

15.B

16.C

17.B

18.A

19.B

20.D

21.D

22.D

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.D

30.D

31.D

32.C

33.D

34.C

35.B

36.B

37.D

38.C

39.B

40.B

Lịch sử - Mã 310

 

1.C

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.D

9.D

10.A

11.A

12.B

13.B

14.D

15.A

16.A

17.A

18.D

19.B

20.A

21.D

22.A

23.B

24.A

25.B

26.B

27.B

28.C

29.C

30.A

31.C

32.B

33.C

34.A

35.C

36.C

37.C

38.B

39.C

40.A

Lịch sử - Mã 311

 

1.B

2.A

3.A

4.D

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.C

11.B

12.B

13.C

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.A

20.A

21.A

22.D

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.C

29.C

30.A

31.C

32.C

33.D

34.D

35.D

36.C

37.

38.

39.

40.

Lịch sử - Mã 312

 

1.D

2.C

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.D

11.A

12.B

13.D

14.D

15.C

16.A

17.C

18.A

19.B

20.C

21.A

22.A

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.C

35.C

36.C

37.A

38.A

39.B

40.C

Lịch sử - Mã 313

 

1.D

2.D

3.C

4.C

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.B

11.C

12.A

13.C

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.A

20.C

21.D

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.A

28.D

29.A

30.A

31.D

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.A

39.B

40.B

 

Lịch sử - Mã 314

 

1.D

2.D

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.C

9.A

10.B

11.A

12.C

13.B

14.D

15.B

16.A

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.C

24.A

25.C

26.D

27.A

28.A

29.C

30.C

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.D

37.A

38.B

39.A

40.B

Lịch sử - Mã 315

 

1.A

2. C

3.A

4.A

5.C

6.C

7.A

8.B

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.B

19.A

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.B

26.C

27.C

28.B

29.A

30.B

31.D

32.A

33.C

34.B

35.B

36.C

37.D

38.B

39.C

40.D

Lịch sử - Mã 316

 

1.D

2.D

3.C

4.C

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.A

12.B

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.C

19.C

20.B

21.B

22.B

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.C

29.C

30.A

31.D

32.B

33.B

34.D

35.D

36.D

37.A

38.D

39.B

40.D

Lịch sử - Mã 317

 

1.A

2.D

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.B

12.B

13.C

14.A

15.D

16.A

17.B

18.C

19.D

20.B

21.D

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.D

29.D

30.D

31.B

32.A

33.C

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

Lịch sử - Mã 318

 

1.B

2.C

3.D

4.A

5.C

6.A

7.D

8.B

9.A

10.C

11.A

12.A

13.C

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.D

20.C

21.D

22.D

23.C

24.A

25.C

26.D

27.D

28.B

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.B

35.B

36.B

37.D

38.B

39.A

40.D

 

Lịch sử - Mã 319

 

1.D

2.A

3.C

4.A

5.C

6.C

7.C

8.D

9.C

10.A

11.A

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.B

18.D

19.D

20.D

21.A

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.B

31.B

32.D

33.A

34.B

35.B

36.C

37.A

38.C

39.A

40.D

Lịch sử - Mã 320

 

1.D

2.B

3.A

4.A

5.D

6.B

7.D

8.B

9.A

10.B

11.C

12.D

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.B

23.D

24.A

25.D

26.B

27.D

28.B

29.A

30.D

31.A

32.A

33.B

34.B

35.A

36.B

37.A

38.D

39.D

40.A

Lịch sử - Mã 321

 

1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.C

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.C

14.A

15.C

16.A

17.C

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.A

25.C

26.B

27.D

28.B

29.D

30.B

31.D

32.D

33.B

34.D

35.D

36.C

37.B

38.B

39.C

40.D

Lịch sử - Mã 322

 

1.B

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.A

8.B

9.B

10.D

11.C

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.D

18.D

19.D

20.B

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.B

32.A

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.D

Lịch sử - Mã 323

 

1.A

2.D

3.D

4.D

5.B

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.B

15.B

16.C

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.A

30.C

31.A

32.B

33.A

34.A

35.B

36.B

37.B

38.A

39.C

40.C

 

Lịch sử - Mã 324

 

1.A

2.C

3.B

4.D

5.B

6.B

7.A

8.D

9.D

10.B

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.A

22.C

23.B

24.C

25.C

26.C

27.A

28.C

29.B

30.B

31.A

32.C

33.B

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.A

     

CĐ FPT Tuyển sinh 2024

 

CĐ Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2024

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây