Đề thi và Đáp án tham khảo môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2023 | FULL 24 mã đề

Thứ năm - 29/06/2023 00:22
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh học được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

 

load bar

Thí sinh và phụ huynh tải lại trang (F5) để cập nhật thông tin liên tục

Nếu xem trên smartphone, hãy để chế độ quay ngang màn hình để xem hết đáp án.

Đã cập nhật đầy đủ 24 mã đề

Sinh học - Mã đề 201

 

81. A

82. C

83. D

84. A

85. D

86. A

87. B

88. D

89. D

90. D

91. D

92. C

93. C

94. A

95. A

96. C

97. C

98. D

99. A

100. C

101. C

102. C

103. A

104. A

105. A

106. D

107. A

108. B

109. B

110. B

111. D

112. A

113. D

114. D

115. A

116. C

117. A

118. D

119. C

120. C

 

Sinh học - Mã đề 202

 

81. A

82. A

83. B

84. C

85. B

86. D

87. D

88. C

89. D

90. B

91. D

92. C

93. B

94. B

95. D

96. A

97. B

98. C

99. C

100. C

101. D

102. B

103. A

104. D

105. C

106. A

107. A

108. C

109. A

110. A

111. D

112. B

113. D

114. C

115. A

116. C

117. C

118. D

119.B 

120. C

 

Sinh học - Mã đề 203

 

81. A

82. B

83. D

84. C

85. B

86. A

87. D

88. C

89. D

90. A

91. C

92. C

93. C

94. A

95. D

96. D

97. C

98. B

99. B

100. D

101. B

102. B

103. C

104. D

105. B

106. B

107. C

108. B

109. C

110. D

111. D

112. C

113. D

114. D

115. D

116. C

117. B 

118. C

119. D

120.B

 

Sinh học - Mã đề 204

 

81. C

82. D

83. B

84. B

85. D

86. B

87. D

88. A

89. A

90. C

91. B

92. D

93. C

94. C

95. B

96. C

97. A

98. D

99. C

100. C

101. B

102. A

103. A

104. D

105. A

106. C

107. A

108. A

109. A

110. B

111. B

112. A

113. C

114. D

115. B

116. C 

117. C

118. A

119. D

120. B

Sinh học - Mã đề 205

 

81. C

82. A

83. D

84. B

85. B

86. A

87. D

88. B

89. C

90. B

91. B

92. C

93. A

94. B

95. D

96. C

97. A

98. D

99. A

100. B

101. B

102. A

103. D

104. A

105. B

106. C

107. D

108. C

109. C

110. B

111. D

112. D

113. C

114. C

115. C

116. D

117. C

118. B

119. D

120. D

Sinh học - Mã đề 206

 

81. D

82. D

83. A

84. B

85. C

86. C

87. A

88. C

89. A

90. A

91. D

92. D

93. C

94. D

95. A

96. D

97. A

98. B

99. C

100. D

101. C

102. C

103. D

104. A

105. C

106. B

107. C

108. A

109. B

110. B

111. B

112. A

113. B 

114. B

115. D

116. B

117. C

118. B

119. B

120. D

Sinh học - Mã đề 207

 

81. B

82. A

83. A

84. D

85. B

86. C

87. B

88. C

89. C

90. C

91. B

92. C

93. D

94. C

95. D

96. B

97. D

98. D

99. A

100. C

101. A

102. A

103. A

104. B

105. B

106. C

107. C

108. D

109. C

110. A

111. D

112. D

113. B

114. D

115. C

116. B

117. C

118. D

119. D

120. B

Sinh học - Mã đề 208

 

81. C

82. B

83. B

84. A

85. B

86. C

87. A

88. A

89. B

90. A

91. A

92. B

93. C

94. B

95. B

96. D

97. B

98. C

99. D

100. B

101. D

102. D

103. A

104. D

105. D

106. D

107. B

108. B

109. A

110. D

111. D

112. D

113. A

114. A

115. A

116. D

117. B

118. A

119. D

120. D

 

Sinh học - Mã đề 209

 

81. D

82. A

83. B

84. A

85. B

86. A

87. C

88. A

89. B

90. D

91. B

92. C

93. C

94. D

95. D

96. C

97. C

98. C

99. D

100. C

101. A

102. D

103. B

104. B

105. B

106. B

107. B

108. C

109. B

110. B

111. D

112. D

113. C

114. D

115. C

116. C

117. D

118. B

119. C

120. C

Sinh học - Mã đề 210

 

81. A

82. B

83. B

84. C

85. A

86. D

87. A

88. B

89. B

90. B

91. A

92. B

93. A

94. C

95. B

96. C

97. C

98. A

99. B

100. A

101. C

102. B

103. C

104. B

105. A

106. B

107. A

108. A

109. C

110. A 

111. C

112. B

113. 

114. C

115. B

116. B 

117. B

118. A

119. A

120. C

Sinh học - Mã đề 211

 

81. B

82. D

83. D

84. D

85. C

86. B

87. B

88. A

89. C

90. B

91. D

92. D

93. A

94. C

95. A

96. C

97. A

98. A

99. A

100. C

101. D

102. A

103. A

104. D

105. C

106. C

107. C

108. D

109. D

110. C

111. D

112. D

113. A

114. C

115. A

116. C

117. D

118. C

119. A

120. D

Sinh học - Mã đề 212

 

81. A

82. B

83. B

84. C

85. A

86. D

87. A

88. B

89. B

90. B

91. A

92. D

93. A

94. C

95. B

96. C

97. C

98. A

99. B

100. A

101. C

102. B

103. C

104. B

105. A

106. D

107. B

108. A

109. B

110. A

111. C

112. C

113. A

114. C

115. C

116. C

117. B 

118. C

119. A

120. C

Sinh học - Mã đề 213

 

81. D

82. A

83. C

84. B

85. A

86. A

87. B

88. A

89. B

90. D

91. D

92. C

93. D

94. B

95. C

96. C

97. D

98. C

99. A

100. C

101. D

102. B

103. C

104. A

105. B

106. B

107. B

108. D

109. C

110. D

111. D

112. D

113. D

114. C

115. A

116. C

117. C

118. D

119. A

120. A

 

Sinh học - Mã đề 214

 

81. A

82. C

83. A

84. C

85. D

86. C

87. A

88. B

89. A

90. A

91. B

92. C

93. D

94. B

95. D

96. D

97. C

98. D

99. B

100. C

101. D

102. B

103. C

104. B

105. C

106. A

107. A

108. C

109. A

110. B

111. C

112. D

113. C

114. D

115. B

116. C

117. B

118. A

119. A

120. D

Sinh học - Mã đề 215

 

81. C

82. B

83. A

84. A

85. C

86. D

87. C

88. C

89. D

90. A

91. B

92. B

93. B

94. B

95. A

96. D

97. C

98. B

99. A

100. C

101. A

102. B

103. B

104. D

105. C

106. D

107. A

108. D

109. D

110. D

111. B

112. A

113. B

114. C

115. C

116. B

117. B

118. C

119. A

120. A

Sinh học - Mã đề 216

 

81. D

82. A

83. A

84. C

85. B

86. A

87. B

88. C

89. D

90. B

91. B

92. B

93. A

94. A

95. B

96. D

97. B

98. B

99. B

100. B

101. B

102. A

103. B

104. D

105. C

106. D

107. D

108. C

109. D 

110. B

111. D

112. C

113. A 

114. D

115. C

116. C

117. D 

118. A

119. C

120. C

Sinh học - Mã đề 217

 

81. C

82. B

83. A

84. D

85. C

86. B

87. D

88. B

89. B

90. B

91. B

92. D

93. D

94. B

95. A

96. A

97. A

98. C

99. A

100. C

101. D

102. D

103. B

104. C

105. A

106. C

107. B

108. C

109. D

110. D

111. D

112. C

113. D

114. A

115. C

116. B

117. A

118. C

119. A

120. D

Sinh học - Mã đề 218

 

81. B

82. B

83. C

84. C

85. D

86. C

87. B

88. C

89. B

90. C

91. C

92. A

93. A

94. C

95. B

96. D

97. A

98. D

99. A

100. D

101. A

102. B

103. B

104. A

105. B

106. A

107. D

108. D

109. D

110. A

111. D

112. D

113. A

114. A

115. D

116. A

117. D

118. B

119. A

120. A

 

Sinh học - Mã đề 219

 

81. A

82. D

83. C

84. A

85. D

86. B

87. A

88. A

89. A

90. C

91. B

92. A

93. B

94. C

95. D

96. D

97. D

98. B

99. A

100. B

101. D

102. C

103. B

104. B

105. A

106. C

107. A

108. D

109. D

110. D

111. B

112. C

113. C

114. D 

115. B

116. C

117. C

118. D

119. C

120. B

Sinh học - Mã đề 220

 

81. C

82. A

83. A

84. A

85. B

86. D

87. A

88. A

89. C

90. D

91. D

92. B

93. B

94. C

95. B

96. A

97. C

98. B

99. D

100. D

101. D

102. B

103. D

104. B

105. B

106. D

107. B

108. A

109. B

110. B

111. A 

112. D

113. A

114. A

115. A

116. D

117. A

118. B

119. A

120.B

Sinh học - Mã đề 221

 

81. C

82. A

83. B

84. D

85. B

86. C

87. B

88. A

89. D

90. B

91. C

92. D

93. A

94. B

95. C

96. C

97. D

98. D

99. C

100. D

101. B

102. D

103. D

104. A

105. C

106. B

107. B

108. D

109. A

110. B

111. B

112. D

113. D

114. C

115. A

116. C

117. C

118. A 

119. A

120.B

Sinh học - Mã đề 222

 

81. D

82. A

83. D

84. D

85. C

86. A

87. A

88. C

89. D

90. D

91. A

92. B

93. C

94. D

95. B

96. C

97. C

98. B

99. D

100. C

101. A

102. B

103. B

104. B

105. D

106. B

107. C

108. C

109. A

110. D

111. D

112. C

113. B

114. B

115. D

116. A 

117. A

118. B

119. B

120. C

Sinh học - Mã đề 223

 

81. C

82. D

83. B

84. C

85. A

86. C

87. C

88. A

89. B

90. A

91. A

92. C

93. A

94. D

95. C

96. A

97. D

98. B

99. B

100. A

101. B

102. A

103. D

104. D

105. D

106. C

107. B

108. D

109. A

110. D

111. A

112. B

113. B

114. D

115. D

116. C

117. B

118. D

119. C

120. B

 

Sinh học - Mã đề 224

 

81. A

82. C

83. B

84. B

85. C

86. B

87. A

88. B

89. A

90. D

91. D

92. A

93. D

94. A

95. A

96. B

97. B

98. C

99. A

100. A

101. C

102. A

103. C

104. B

105. B

106. D

107. C

108. C

109. C

110. A

111. C

112. B

113. A

114. C

115. B

116. C

117. B

118. C

119. B

120. A

Nguồn tin: Tuyensinh247

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2023

Liên kết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây