Đề thi và Đáp án tham khảo môn Vật lí thi tốt nghiệp THPT 2022 | FULL 24 mã đề

Thứ sáu - 08/07/2022 09:42
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Vật lí được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

 

load bar

Thí sinh và phụ huynh tải lại trang (F5) để cập nhật thông tin liên tục

Vật lí - Mã 201

1.B

2.C

3.D

4.D

5.C

6.D

7.C

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.C

14.D

15.A

16.B

17.C

18.A

19.D

20.A

21.C

22.D

23.C

24.B

25.B

26.A

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.D

33.D

34.C

35.A

36.C

37.B

38.C

39.C

40.A

Vật lí - Mã 202

1.B

2.A

3.A

4.A

5.C

6.C

7.B

8.D

9.B

10.C

11.B

12.D

13.B

14.D

15.D

16.C

17.B

18.B

19.A

20.A

21.C

22.B

23.C

24.C

25.A

26.A

27.D

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.D

34.A

35.D

36.C

37.C

38.B

39.C

40.D

Vật lí - Mã 203

1.D

2.D

3.C

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.C

10.C

11.A

12.C

13.A

14.D

15.B

16.C

17.B

18.A

19.D

20.D

21.C

22.B

23.C

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.B

30.D

31.D

32.C

33.B

34.D

35.D

36.C

37.D

38.B

39.D

40.B

 

Vật lí - Mã 204

1.A

2.C

3.C

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.D

15.A

16.C

17.A

18.C

19.D

20.D

21.D

22.B

23.A

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.B

31.A

32.D

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.D

40.A

Vật lí - Mã 205

1.C

2.B

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.A

9.A

10.D

11.D

12.A

13.B

14.A

15.B

16.D

17.D

18.B

19.B

20.A

21.B

22.A

23.D

24.B

25.A

26.C

27.C

28.A

29.D

30.B

31.D

32.A

33.A

34.D

35.B

36.D

37.D

38.B

39.C

40.C

Vật lí - Mã 206

1.C

2.B

3.D

4.A

5.A

6.C

7.C

8.A

9.B

10.B

11.A

12.D

13.B

14.A

15.D

16.D

17.C

18.B

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.B

33.D

34.D

35.D

36.A

37.B

38.A

39.A

40.D

Vật lí - Mã 207

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.B

12.B

13.B

14.A

15.C

16.D

17.A

18.D

19.B

20.A

21.B

22.B

23.D

24.C

25.D

26.B

27.B

28.D

29.B

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.A

36.D

37.C

38.D

39.A

40.B

Vật lí - Mã 208

1.D

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.C

16.A

17.B

18.A

19.D

20.A

21.D

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.C

28.B

29.A

30.D

31.C

32.D

33.D

34.C

35.B

36.C

37.A

38.D

39.C

40.A

 

Vật lí - Mã 209

1.D

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.C

8.D

9.C

10.A

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.B

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.D

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.C

35.D

36.B

37.D

38.B

39.C

40.D

Vật lí - Mã 210

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.A

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.A

15.C

16.C

17.A

18.C

19.D

20.C

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.C

27.B

28.A

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.D

40.C

Vật lí - Mã 211

1.B

2.A

3.C

4.D

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.B

15.A

16.A

17.A

18.C

19.B

20.A

21.D

22.D

23.C

24.A

25.A

26.D

27.C

28.D

29.B

30.D

31.D

32.A

33.D

34.C

35.C

36.C

37.D

38.A

39.C

40.C

Vật lí - Mã 212

1.D

2.A

3.A

4.D

5.B

6.B

7.C

8.D

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.C

16.B

17.C

18.C

19.C

20.A

21.C

22.B

23.A

24.A

25.A

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.A

33.A

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.B

40.C

Vật lí - Mã 213

1.D

2.B

3.D

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

9.A

10.A

11.B

12.C

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.D

19.C

20.C

21.B

22.C

23.C

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.C

33.A

34.A

35.D

36.A

37.B

38.A

39.D

40.B

 

Vật lí - Mã 214

1.C

2.C

3.A

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.D

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.A

31.D

32.A

33.A

34.D

35.B

36.B

37.A

38.D

39.D

40.B

Vật lí - Mã 215

1.D

2.A

3.A

4.D

5.A

6.C

7.D

8.D

9.C

10.C

11.C

12.A

13.B

14.C

15.D

16.A

17.D

18.A

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.C

27.A

28.D

29.D

30.C

31.C

32.B

33.B

34.A

35.C

36.C

37.A

38.B

39.D

40.D

Vật lí - Mã 216

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.C

19.A

20.C

21.D

22.B

23.B

24.B

25.C

26.C

27.A

28.A

29.D

30.D

31.D

32.C

33.C

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.D

40.A

Vật lí - Mã 217

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.C

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.D

13.B

14.B

15.D

16.A

17.B

18.C

19.C

20.B

21.C

22.A

23.C

24.C

25.D

26.B

27.C

28.C

29.A

30.D

31.A

32.D

33.C

34.B

35.C

36.D

37.D

38.A

39.B

40.C

Vật lí - Mã 218

1.C

2.A

3.C

4.B

5.A

6.A

7.A

8.C

9.D

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.D

16.A

17.A

18.D

19.A

20.B

21.D

22.D

23.D

24.B

25.B

26.D

27.A

28.A

29.B

30.D

31.A

32.D

33.B

34.D

35.B

36.B

37.D

38.B

39.A

40.B

 

Vật lí - Mã 219

1.C

2.C

3.D

4.A

5.C

6.B

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.B

14.A

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.B

27.B

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.D

34.C

35.D

36.D

37.C

38.D

39.A

40.A

Vật lí - Mã 220

1.B

2.A

3.C

4.A

5.B

6.D

7.A

8.A

9.C

10.C

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.C

17.B

18.D

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.C

30.A

31.B

32.A

33.D

34.A

35.B

36.D

37.A

38.D

39.A

40.B

Vật lí - Mã 221

1.C

2.A

3.C

4.B

5.C

6.B

7.A

8.D

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.A

15.C

16.C

17.D

18.A

19.C

20.A

21.D

22.A

23.A

24.D

25.D

26.D

27.C

28.A

29.C

30.D

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.C

Vật lí - Mã 222

1.D

2.B

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.C

11.A

12.A

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.D

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C

Vật lí - Mã 223

1.B

2.A

3.C

4.D

5.C

6.A

7.C

8.A

9.C

10.B

11.B

12.C

13.B

14.A

15.A

16.B

17.D

18.B

19.B

20.D

21.B

22.A

23.A

24.C

25.A

26.D

27.D

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.D

34.C

35.D

36.C

37.D

38.C

39.A

40.D

 

Vật lí - Mã 224

1. C

2.A

3.A

4.B

5.C

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.D

14.A

15.C

16.C

17.B

18.D

19.D

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.B

31.B

32.B

33.A

34.C

35.B

36.C

37.A

38.B

39.A

40.C

Nguồn: Tuyensinh247 

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2023

Liên kết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây