Đề thi và Đáp án tham khảo môn Vật lí thi tốt nghiệp THPT 2022 | FULL 24 mã đề

Thứ sáu - 08/07/2022 09:42
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Vật lí được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

 

load bar

Thí sinh và phụ huynh tải lại trang (F5) để cập nhật thông tin liên tục

Vật lí - Mã 201

1.B

2.C

3.D

4.D

5.C

6.D

7.C

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.C

14.D

15.A

16.B

17.C

18.A

19.D

20.A

21.C

22.D

23.C

24.B

25.B

26.A

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.D

33.D

34.C

35.A

36.C

37.B

38.C

39.C

40.A

Vật lí - Mã 202

1.B

2.A

3.A

4.A

5.C

6.C

7.B

8.D

9.B

10.C

11.B

12.D

13.B

14.D

15.D

16.C

17.B

18.B

19.A

20.A

21.C

22.B

23.C

24.C

25.A

26.A

27.D

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.D

34.A

35.D

36.C

37.C

38.B

39.C

40.D

Vật lí - Mã 203

1.D

2.D

3.C

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.C

10.C

11.A

12.C

13.A

14.D

15.B

16.C

17.B

18.A

19.D

20.D

21.C

22.B

23.C

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.B

30.D

31.D

32.C

33.B

34.D

35.D

36.C

37.D

38.B

39.D

40.B

 

Vật lí - Mã 204

1.A

2.C

3.C

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.D

15.A

16.C

17.A

18.C

19.D

20.D

21.D

22.B

23.A

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.B

31.A

32.D

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.D

40.A

Vật lí - Mã 205

1.C

2.B

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.A

9.A

10.D

11.D

12.A

13.B

14.A

15.B

16.D

17.D

18.B

19.B

20.A

21.B

22.A

23.D

24.B

25.A

26.C

27.C

28.A

29.D

30.B

31.D

32.A

33.A

34.D

35.B

36.D

37.D

38.B

39.C

40.C

Vật lí - Mã 206

1.C

2.B

3.D

4.A

5.A

6.C

7.C

8.A

9.B

10.B

11.A

12.D

13.B

14.A

15.D

16.D

17.C

18.B

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.B

33.D

34.D

35.D

36.A

37.B

38.A

39.A

40.D

Vật lí - Mã 207

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.B

12.B

13.B

14.A

15.C

16.D

17.A

18.D

19.B

20.A

21.B

22.B

23.D

24.C

25.D

26.B

27.B

28.D

29.B

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.A

36.D

37.C

38.D

39.A

40.B

Vật lí - Mã 208

1.D

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.C

16.A

17.B

18.A

19.D

20.A

21.D

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.C

28.B

29.A

30.D

31.C

32.D

33.D

34.C

35.B

36.C

37.A

38.D

39.C

40.A

 

Vật lí - Mã 209

1.D

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.C

8.D

9.C

10.A

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.B

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.D

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.C

35.D

36.B

37.D

38.B

39.C

40.D

Vật lí - Mã 210

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.A

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.A

15.C

16.C

17.A

18.C

19.D

20.C

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.C

27.B

28.A

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.D

40.C

Vật lí - Mã 211

1.B

2.A

3.C

4.D

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.B

15.A

16.A

17.A

18.C

19.B

20.A

21.D

22.D

23.C

24.A

25.A

26.D

27.C

28.D

29.B

30.D

31.D

32.A

33.D

34.C

35.C

36.C

37.D

38.A

39.C

40.C

Vật lí - Mã 212

1.D

2.A

3.A

4.D

5.B

6.B

7.C

8.D

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.C

16.B

17.C

18.C

19.C

20.A

21.C

22.B

23.A

24.A

25.A

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.A

33.A

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.B

40.C

Vật lí - Mã 213

1.D

2.B

3.D

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

9.A

10.A

11.B

12.C

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.D

19.C

20.C

21.B

22.C

23.C

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.C

33.A

34.A

35.D

36.A

37.B

38.A

39.D

40.B

 

Vật lí - Mã 214

1.C

2.C

3.A

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.D

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.A

31.D

32.A

33.A

34.D

35.B

36.B

37.A

38.D

39.D

40.B

Vật lí - Mã 215

1.D

2.A

3.A

4.D

5.A

6.C

7.D

8.D

9.C

10.C

11.C

12.A

13.B

14.C

15.D

16.A

17.D

18.A

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.C

27.A

28.D

29.D

30.C

31.C

32.B

33.B

34.A

35.C

36.C

37.A

38.B

39.D

40.D

Vật lí - Mã 216

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.C

19.A

20.C

21.D

22.B

23.B

24.B

25.C

26.C

27.A

28.A

29.D

30.D

31.D

32.C

33.C

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.D

40.A

Vật lí - Mã 217

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.C

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.D

13.B

14.B

15.D

16.A

17.B

18.C

19.C

20.B

21.C

22.A

23.C

24.C

25.D

26.B

27.C

28.C

29.A

30.D

31.A

32.D

33.C

34.B

35.C

36.D

37.D

38.A

39.B

40.C

Vật lí - Mã 218

1.C

2.A

3.C

4.B

5.A

6.A

7.A

8.C

9.D

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.D

16.A

17.A

18.D

19.A

20.B

21.D

22.D

23.D

24.B

25.B

26.D

27.A

28.A

29.B

30.D

31.A

32.D

33.B

34.D

35.B

36.B

37.D

38.B

39.A

40.B

 

Vật lí - Mã 219

1.C

2.C

3.D

4.A

5.C

6.B

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.B

14.A

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.B

27.B

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.D

34.C

35.D

36.D

37.C

38.D

39.A

40.A

Vật lí - Mã 220

1.B

2.A

3.C

4.A

5.B

6.D

7.A

8.A

9.C

10.C

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.C

17.B

18.D

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.C

30.A

31.B

32.A

33.D

34.A

35.B

36.D

37.A

38.D

39.A

40.B

Vật lí - Mã 221

1.C

2.A

3.C

4.B

5.C

6.B

7.A

8.D

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.A

15.C

16.C

17.D

18.A

19.C

20.A

21.D

22.A

23.A

24.D

25.D

26.D

27.C

28.A

29.C

30.D

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.C

Vật lí - Mã 222

1.D

2.B

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.C

11.A

12.A

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.D

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C

Vật lí - Mã 223

1.B

2.A

3.C

4.D

5.C

6.A

7.C

8.A

9.C

10.B

11.B

12.C

13.B

14.A

15.A

16.B

17.D

18.B

19.B

20.D

21.B

22.A

23.A

24.C

25.A

26.D

27.D

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.D

34.C

35.D

36.C

37.D

38.C

39.A

40.D

 

Vật lí - Mã 224

1. C

2.A

3.A

4.B

5.C

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.D

14.A

15.C

16.C

17.B

18.D

19.D

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.B

31.B

32.B

33.A

34.C

35.B

36.C

37.A

38.B

39.A

40.C

Nguồn: Tuyensinh247 

Trường Cao đẳng FPT Polytenic tuyển sinh năm 2022 theo hình thức xét tuyển Tốt nghiệp THPT.

 

Shopee Sale 1/1

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây