Đề thi và Đáp án tham khảo môn Vật lí thi tốt nghiệp THPT 2023 | FULL 24 mã đề

Thứ tư - 28/06/2023 22:58
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Vật lí được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

 

load bar

Thí sinh và phụ huynh tải lại trang (F5) để cập nhật thông tin liên tục

Nếu xem trên smartphone, hãy để chế độ quay ngang màn hình để xem hết đáp án.

Đang cập nhật mã đề 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 221

Vật Lí - Mã 201  

1.A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.D

8.B

9.C

10.D

11.D

12.C

13.C

14.A

15.B

16.A

17.D

18.A

19.C

20.D

21.D

22.A

23.C

24.C

25.C

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.C

35.D

36.C

37.D

38.D

39.C

40.A

 Vật Lí - Mã 202  

1.C

2.D

3.B

4.A

5.A

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.B

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.D

19.C

20.C

21.D

22.A

23.A

24.B

25.A

26.A

27.A

28.B

29.C

30.C

31.D

32.D

33.B

34.C

35.D

36.C

37.A

38.C

39.B

40.D

 Vật Lí - Mã 203  

1.D

2.B

3.A

4.A

5.D

6.C

7.D

8.D

9.C

10.C

11.D

12.B

13.D

14.C

15.D

16.B

17.C

18.C

19.D

20.B

21.C

22.D

23.C

24.B

25.B

26.C

27.D

28.D

29.C

30.D

31.C

32.C

33.B

34.B

35.A

36.B

37.B

38.D

39.B

40.A

 Vật Lí - Mã 204  

1.B

2.A

3.B

4.C

5.C

6.A

7.B

8.C

9.B

10.B

11.A

12.B

13.A

14.B

15.C

16.B

17.B

18.C

19.D

20.A

21.B

22.D

23.A

24.C

25.A

26.A

27.D

28.C

29.D

30.A

31.C

32.A

33.D

34.D

35.C

36.C

37.A

38.A

39.D

40.C

Vật Lí - Mã 205  

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.D

10.A

11.A

12.C

13.A

14.C

15.B

16.A

17.B

18.A

19.D

20.A

21.B

22.C

23.C

24.A

25.D

26.B

27.B

28.B

29.C

30.D

31.D

32.C

33.C

34.B

35.D

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

Vật Lí - Mã 206  

1.D

2.B

3.D

4.A

5.A

6.B

7.B

8.A

9.C

10.C

11.C

12.A

13.B

14.B

15.A

16.C

17.C

18.D

19.B

20.A

21.D

22.C

23.D

24.D

25.C

26.B

27.C

28.D

29.D

30.A

31.D

32.A

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.C

39.C

40.A

Vật Lí - Mã 207  

1.C

2.B

3.A

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.C

12.D

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.B

19.A

20.B

21.B

22.A

23.B

24.C

25.A

26.D

27.C

28.D

29.D

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.C

37.D

38.C

39.C

40.B

Vật Lí - Mã 208  

1.A

2.D

3.B

4.B

5.A

6.B

7.B

8.D

9.C

10.B

11.D

12.D

13.B

14.C

15.A

16.D

17.C

18.A

19.C

20.B

21.D

22.D

23.A

24.A

25.D

26.B

27.D

28.A

29.A

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.A

38.A

39.B

40.D

 Vật Lí - Mã 209  

1.B

2.C

3.A

4.D

5.A

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.A

14.B

15.C

16.C

17.B

18.D

19.B

20.D

21.C

22.B

23.B

24.C

25.D

26.C

27.D

28.B

29.D

30.D

31.C

32.B

33.B

34.B

35.D

36.C

37.D

38.B

39.C

40.C

Vật Lí - Mã 210  

1.C

2.C

3.B

4.B

5.D

6.D

7.D

8.C

9.A

10.A

11.A

12.D

13.B

14.D

15.B

16.A

17.B

18.D

19.C

20.C

21.D

22.D

23.B

24.B

25.B

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.A

33.A

34.C

35.C

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

Vật Lí - Mã 211  

1.C

2.D

3.D

4.C

5.D

6.C

7.A

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.A

14.A

15.B

16.A

17.C

18.A

19.C

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.A

27.A

28.C

29.C

30.D

31.C

32.A

33.A

34.D

35.D

36.D

37.C

38.B

39.D

40.D

Vật Lí - Mã 212  

1.A

2.C

3.C

4.C

5.D

6.B

7.C

8.A

9.D

10.A

11.B

12.C

13.D

14.B

15.C

16.D

17.A

18.B

19.A

20.A

21.B

22.C

23.B

24.C

25.A

26.A

27.C

28.A

29.B

30.C

31.B

32.A

33.C

34.C

35.B

36.B

37.C

38.B

39.A

40.A

Vật Lí - Mã 213  

1.A

2.C

3.A

4.D

5.C

6.D

7.D

8.D

9.B

10.C

11.B

12.A

13.C

14.C

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.B

21.C

22.B

23.D

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.A

36.C

37.C

38.A

39.A

40.D

 Vật Lí - Mã 214  

1.A

2.D

3.B

4.A

5.B

6.A

7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.D

13.D

14.C

15.D

16.A

17.A

18.C

19.C

20.A

21.C

22.D

23.D

24.B

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.C

31.A

32.C

33.D

34.C

35.A

36.A

37.C

38.D

39.B

40.B

Vật Lí - Mã 215  

1.A

2.C

3.B

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.B

16.B

17.C

18.A

19.B

20.C

21.B

22.A

23.B

24.D

25.A

26.D

27.A

28.C

29.C

30.A

31.A

32.C

33.B

34.A

35.C

36.D

37.B

38.B

39.C

40.D

Vật Lí - Mã 216  

1.B

2.C

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.B

14.D

15.A

16.D

17.B

18.B

19.C

20.B

21.D

22.A

23.C

24.A

25.D

26.B

27.C

28.A

29.D

30.A

31.C

32.A

33.D

34.D

35.D

36.A

37.A

38.C

39.C

40.D

Vật Lí - Mã 217  

1.A

2.A

3.A

4.B

5.D

6.A

7.A

8.C

9.A

10.C

11.B

12.C

13.A

14.A

15.C

16.C

17.D

18.D

19.D

20.C

21.B

22.D

23.A

24.D

25.B

26.B

27.D

28.B

29.D

30.D

31.C

32.D

33.C

34.C

35.B

36.C

37.D

38.B

39.B

40.C

Vật Lí - Mã 218  

1.C

2.D

3.B

4.D

5.A

6.B

7.D

8.A

9.D

10.A

11.D

12.B

13.C

14.D

15.A

16.A

17.D

18.A

19.C

20.D

21.C

22.B

23.C

24.A

25.B

26.D

27.B

28.A

29.B

30.D

31.A

32.A

33.B

34.B

35.C

36.B

37.C

38.B

39.A

40.A

 Vật Lí - Mã 219  

1.D

2.D

3.D

4.C

5.B

6.B

7.D

8.C

9.D

10.D

11.B

12.B

13.A

14.A

15.B

16.C

17.A

18.C

19.C

20.A

21.C

22.C

23.A

24.D

25.C

26.D

27.B

28.B

29.D

30.A

31.A

32.B

33.B

34.D

35.B

36.C

37.A

38.C

39.D

40.A

Vật Lí - Mã 220  

1.D

2.D

3.D

4.B

5.B

6.C

7.C

8.D

9.B

10.C

11.A

12.C

13.A

14.B

15.D

16.B

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.A

26.B

27.B

28.A

29.D

30.D

31.B

32.B

33.C

34.B

35.D

36.A

37.D

38.B

39.A

40.A

Vật Lí - Mã 221  

1.A

2.C

3.B

4.B

5.C

6.C

7.B

8.D

9.A

10.A

11.C

12.C

13.D

14.B

15.B

16.D

17.A

18.A

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.A

30.C

31.B

32.A

33.D

34.D

35.C

36.D

37.C

38.B

39.D

40.C

Vật Lí - Mã 222  

1.D

2.C

3.D

4.C

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.A

12.A

13.D

14.B

15.C

16.B

17.D

18.D

19.B

20.D

21.B

22.B

23.C

24.C

25.A

26.B

27.C

28.A

29.C

30.A

31.C

32.B

33.C

34.B

35.C

36.B

37.A

38.A

39.D

40.B

Vật Lí - Mã 223  

1.C

2.C

3.C

4.B

5.C

6.A

7.D

8.B

9.D

10.B

11.D

12.D

13.C

14.D

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.C

21.B

22.C

23.B

24.B

25.A

26.A

27.D

28.A

29.A

30.D

31.B

32.A

33.A

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.A

40.D

 Vật Lí - Mã 224  

1.D

2.C

3.A

4.C

5.B

6.A

7.A

8.B

9.B

10.C

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.C

17.C

18.D

19.D

20.A

21.B

22.B

23.A

24.C

25.B

26.A

27.A

28.C

29.C

30.C

31.A

32.C

33.B

34.B

35.A

36.C

37.A

38.B

39.C

40.B

Nguồn tin: Tổng hợp

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2023

Liên kết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây