Cập nhật đề thi và Đáp án tham khảo môn Toán tốt nghiệp THPT 2020

Chủ nhật - 09/08/2020 16:00
Cập nhật đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức của Bộ GD-ĐT nhanh nhất
Cập nhật đề thi và Đáp án tham khảo môn Toán tốt nghiệp THPT 2020

Mục lục

 

Đáp án Tham khảo 24 mã đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020

(tham khảo Tuyển sinh 247)

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 101

1. C

2. B

3. B

4. D

5. D

6. A

7. C

8. A

9. D

10. D

11. B

12. C

13. D

14. B

15. B

16. A

17. B

18. C

19. B

20. B

21. C

22. C

23. C

24. B

25. C

26. A

27. C

28. A

29. B

30. A

31. C

32. C  

33. C 

34. B  

35. A 

36. C 

37. A 

38. A 

39. B  

40. B 

41. A 

42. A 

43. A 

44. B 

45. C 

46. A 

47. A 

48. B 

49. C 

50. C  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 102 

1. D

2. C

3. D

4. B

5. A 

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. C 

14. D 

15. C 

16. A

17. C

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. D 

33. B

34. C

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B 

40. D

41. D

42. B

43. C

44. D

45. C

46. C

47. A

48. A

49. D

50. A 

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 103 

1. C

2. A 

3. B

4. C 

5. B 

6. C 

7. D 

8. D 

9. C 

10. A 

11. D 

12. B 

13. A 

14. C 

15. D 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. C 

21. A 

22. B 

23. D 

24. D 

25. A 

26. D 

27. A 

28. A 

29. A 

30. D 

31. A 

32. C  

33. C 

34. A  

35. C 

36. A

37. C

38. A 

39. C  

40. A 

41. A 

42. D 

43. C 

44. C 

45. D 

46. C 

47. D 

48. A 

49. D 

50. D  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 104 

1. C

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. D

21. B

22. A

23. D

24. C

25. A

26. D

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B 

33. D

34. C 

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. D

45. C

46. C

47. D

48. C

49. D

50. D

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 105  

1. A

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. D 

7. A 

8. D 

9. D 

10. A 

11. A 

12. D 

13. A 

14. C 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. D 

20. B 

21. D 

22. C 

23. D 

24. D 

25. B 

26. D 

27. A 

28. C 

29. A 

30. A 

31. A 

32. D  

33. B 

34. D  

35. D 

36. B 

37. A 

38. C 

39. A  

40. B 

41. C 

42. D 

43. B 

44.  D

45. B

46. C

47. C

48. C

49. D

50. C  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 106

1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C 

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. A

19. A

20. B

21. B

22. D 

23. B 

24. B

25. B 

26. C 

27. C 

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. D 

34. B  

35. B 

36. D 

37. C

38. B 

39. D  

40. C 

41. B 

42. C 

43. D 

44. D 

45. C 

46. B 

47. D 

48. C 

49. D

50. D  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 107 

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. B

9. D

10. C

11. A

12. D

13. D

14. A

15. A

16. C

17. A

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. A

25. A

26. D

27. D

28. C

29. B

30. A 

31. B

32. B 

33. C

34. D

35. A

36. C

37. D

38. C

39. C

40. A

41. A

42. B

43. D

44. C

45. D

46. A

47. A

48. C

49. A

50. B

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 108

1. C

2. B

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. B

12. B

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. C

19. C

20. A

21. C

22. A

23. A

24. A

25. B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. D

31. B

32. C

33. B

34. B

35. A

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. A

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. D

48. D

49. C

50. C 

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 109

1. A

2. D

3. B

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. A

23. B

24. B

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. B 

31. C

32.  D

33. C

34. C

35. A

36. A

37. C

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. A

44. A

45. D

46. B

47. D

48. D

49. A

50. B

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 110

1. A

2. D

3. D

4. D

5. C

6. A 

7. C 

8. A

9. A

10. B 

11. C

12. B 

13. D

14. B 

15. A

16. A

17. C 

18. B

19. C 

20. D 

21. B 

22. B 

23. A 

24. A 

25. D 

26. D

27. B

28. A

29. B 

30. B  

31. B

32. D 

33. B

34. A  

35. D

36. B

37. B 

38. D

39. A  

40. D 

41. A

42. A

43. A

44. B

45. A

46. B 

47. D 

48. D  

49. A 

50. D  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 111

1. C

2. C

3. D

4. C

5. C

6. A

7. A

8. B

9. C

10. A

11. A

12. A

13. C

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. A

28. A

29. C

30. B

31. A

32. A 

33. B

34. B 

35. B

36. A

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. B

45. C

46. D

47. B

48. C

49. D

50. D

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 112

1. C

2. B

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. C

23. D

24. A

25. C

26. D

27. D

28. A

29. B

30. A

31. D

32. D 

33. A

34. D 

35. C

36. B

37. D

38. B

39. C

40. D

41. D

42. A

43. A

44. B

45. C

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 113

1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B 

9. A

10. A

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. B 

17. A

18. A

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32.  B

33. B

34. B

35. C

36. B

37. D

38. D

39. C

40. C

41. B

42. B

43. D

44. C

45. C

46. B

47. C

48. C

49. B

50. D 

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 114

1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6. D

7. B

8. D

9. A

10. A

11. A

12. B

13. D

14. A

15. D

16. C

17. A

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. D

24. A

25. C

26. B

27. A

28. A

29. C

30. C

31. C

32.  D

33. A

34.  D

35. B

36. D

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. C

45. A

46. B

47. A

48. D

49. D

50. B

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 115

1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

6. A

7. D

8. D

9. C

10. D

11. B

12. B

13. A

14. C

15. D

16. D

17. D

18. C

19. A

20. A

21. A

22. C

23. D

24. D

25. B

26. B

27. B

28. D

29. A

30. B

31. D

32. A 

33. D

34. B

35. D

36. B

37. C

38. B

39. C 

40. B

41. C

42. C

43. A

44. B

45. B

46. B

47. A

48. D

49. A

50. A

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 116

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. C

29. A

30. C

31. B

32.  D

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. B

39. A

40. B

41. D

42. A

43. C

44. C

45. A

46. C

47. A

48. A

49. C

50. D  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 117

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. D

17. A

18. D

19. A

20. D

21. B

22. B

23. A

24. A

25. B

26. D

27. C

28. C

29. A

30. A

31. C

32.  D

33. D 

34. B 

35. D

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. B

42. C

43. B

44. C

45. B

46. C

47. C

48. B

49. B

50. A

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 118  

1. D

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. D

10. D

11. C

12. C

13. A

14. D

15. B

16. A

17. D

18. B

19. D

20. B

21. C

22. C

23. A

24. C

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. C

31. A

32. B 

33. A

34. B 

35. D

36. C

37. D

38. A

39. B 

40. A

41. A

42. D

43. B

44. B

45. A

46. D 

47. B

48. A

49. A

50. A

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 119

1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C

8. B

9. C

10. B

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. A

17. B

18. A

19. B

20. A

21. B

22. B 

23. D 

24. B 

25. D 

26. C 

27. C 

28. A 

29. D 

30. D 

31. A 

32. B  

33. A 

34. A  

35. B 

36. C 

37. D 

38. C 

39. A  

40. B 

41. D 

42. B 

43. C

44. C

45. C

46. B

47. D

48. A

49. C

50. C 

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 120

1. A

2. A

3. C

4. D

5. D

6. A

7. C

8. B

9. A

10. D

11. A

12. C

13. D

14. B

15. A

16. D

17. B

18. C

19. D

20. B

21. B

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. D

32. A

33. B

34. B

35. D

36. D

37. A

38. A

39. C 

40. A

41. A

42. D

43. D

44. C

45. B

46. C

47. A

48. C

49. D

50. A 

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 121

1. B

2. A

3. C

4. B 

5. B 

6. D 

7. C

8. B

9. C 

10. D 

11. C 

12. A 

13. B 

14. D

15. B 

16. A 

17. A 

18. D

19. D 

20. B 

21. C 

22. C 

23. A 

24. C 

25. D 

26. A 

27. D 

28. C 

29. B 

30. A 

31. D 

32. A  

33. D 

34. B  

35. C 

36. C 

37. A 

38. B 

39. D  

40. B 

41. B 

42. B 

43. A 

44. A 

45. C 

46. B 

47. C

48. A 

49. D 

50. C  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 122

1. A

2. A

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. D

11. B

12. C

13. C

14. B

15. D

16. A

17. D

18. D

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. C 

28. A 

29. C 

30. B 

31. A 

32. A  

33. B 

34. D  

35. C 

36. C 

37. A 

38. D

39. B

40. B

41. B

42. A

43. B

44. A

45. B

46. D

47. A

48. B

49. C

50. B 

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 123

1. D

2. C 

3. B

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. D 

9. A 

10. D 

11. D 

12. B 

13. A 

14. B 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. A 

20. D 

21. A 

22. C 

23. C 

24. C 

25. C 

26. A 

27. A 

28. C 

29. B 

30. C 

31. A 

32. A  

33. B 

34. A  

35. D 

36. C 

37. C 

38. B 

39. C  

40. C 

41. A 

42. C 

43. B

44. A 

45. B 

46. B 

47. C 

48. A 

49. A 

50. B  

 

Đáp án Tham khảo môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề 124

1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. B

8. D

9. B

10. B

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. D

17. C

18. B

19. C

20. C

21. A

22. C

23. C

24. B

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. B

31. D

32. D

33. D

34. C 

35. A

36. D

37. B

38. A

39. B

40. D 

41. B

42. A

43. A

44. D

45. D

46. D

47. C

48. D

49. B

50. C

 

16h ngày 9/8, thí sinh kết thúc bài thi Toán tốt nghiệp THPT 2020 theo hình thức trắc nghiệm. Các em làm bài trong thời gian 90 phút.

toan1

Ngày 9/8, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận. Buổi chiều làm bài thi môn Toán, hình thức trắc nghiệm.

Sáng ngày 10/8, thí sinh làm bài thi môn tổ hợp đã đăng ký từ trước và buổi chiều làm bài thi môn Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây