Đáp án tham khảo môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 | FULL 24 mã đề

Thứ năm - 29/06/2023 15:25
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn tiếng Anh được cập nhật nhanh, chính xác ngay sau khi thí sinh kết thúc giờ thi.
--
--

 

Đã cập nhật 24 mã đề

Nếu xem trên smartphone, hãy để chế độ quay ngang màn hình để xem hết đáp án.

Tiếng Anh - Mã đề 401

                                                                                                                                                                                                                        

            

1.D

            
            

2.A

            
            

3.C

            
            

4.A

            
            

5.D

            
            

6.D

            
            

7.C

            
            

8.C

            
            

9.A

            
            

10.C

            
            

11.D

            
            

12.A

            
            

13.B

            
            

14.C

            
            

15.C

            
            

16.D

            
            

17.C

            
            

18.D

            
            

19.B

            
            

20.A

            
            

21.D

            
            

22.B

            
            

23.A

            
            

24.D

            
            

25.A

            
            

26.D

            
            

27.B

            
            

28.A

            
            

29.D

            
            

30.C

            
            

31.C

            
            

32.C

            
            

33.A

            
            

34.B

            
            

35.B

            
            

36.D

            
            

37.C

            
            

38.C

            
            

39.B

            
            

40.C

            
            

41.C

            
            

42.B

            
            

43.D

            
            

44.B 

            
            

45.B

            
            

46.D

            
            

47.D

            
            

48.B

            
            

49.C

            
            

50.B

            

 Tiếng Anh - Mã đề 402      

            

1.D

            
            

2.B

            
            

3. A

            
            

4.C

            
            

5.A

            
            

6.C

            
            

7.D

            
            

8.A

            
            

9.B

            
            

10.A

            
            

11.C

            
            

12.C

            
            

13.D

            
            

14.B

            
            

15.C

            
            

16.A

            
            

17.D

            
            

18.C

            
            

19.A

            
            

20.B

            
            

21.C

            
            

22.A

            
            

23.C

            
            

24.A

            
            

25.D

            
            

26.A

            
            

27.A

            
            

28.D

            
            

29.D

            
            

30.C

            
            

31.C

            
            

32.C

            
            

33.D

            
            

34.C

            
            

35.D

            
            

36.A

            
            

37.A

            
            

38.D

            
            

39.C

            
            

40.A

            
            

41.A

            
            

42.D

            
            

43.C

            
            

44. C

            
            

45.D

            
            

46.C

            
            

47.C

            
            

48.A

            
            

49.D

            
            

50.D

            

 Tiếng Anh - Mã đề 403  

                  

            

1.C

            
            

2.C

            
            

3.B

            
            

4.B

            
            

5.A

            
            

6.D

            
            

7.B

            
            

8.C

            
            

9.D

            
            

10.A

            
            

11.D

            
            

12.A

            
            

13.C

            
            

14.B

            
            

15.D

            
            

16.D

            
            

17.C

            
            

18.A

            
            

19.C

            
            

20.A

            
            

21.B

            
            

22.B

            
            

23.A

            
            

24.B

            
            

25.C

            
            

26.D

            
            

27.A

            
            

28.D

            
            

29.A

            
            

30.D

            
            

31.D

            
            

32.B

            
            

33.C

            
            

34.D

            
            

35.B

            
            

36.B

            
            

37.B

            
            

38.C

            
            

39.A

            
            

40.A

            
            

41.D

            
            

42.C

            
            

43.C

            
            

44. B

            
            

45.A

            
            

46.C

            
            

47.A

            
            

48.D

            
            

49.D

            
            

50.C

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 404

                 

            

1.C

            
            

2.D

            
            

3.B

            
            

4.B

            
            

5.D

            
            

6.B

            
            

7.C

            
            

8.B

            
            

9.C

            
            

10.D

            
            

11.D

            
            

12.B

            
            

13.A

            
            

14.C

            
            

15.C

            
            

16.C

            
            

17.B

            
            

18.B

            
            

19.B

            
            

20.A

            
            

21.C

            
            

22.A

            
            

23.D

            
            

24.C

            
            

25.C

            
            

26.C

            
            

27.A

            
            

28.D

            
            

29.B

            
            

30.C

            
            

31.B

            
            

32.A

            
            

33.B

            
            

34.D

            
            

35.D

            
            

36.A

            
            

37.D

            
            

38.A

            
            

39.C

            
            

40.C

            
            

41.A

            
            

42.D

            
            

43.D

            
            

44. D

            
            

45.A

            
            

46.D

            
            

47.C

            
            

48.A

            
            

49.D

            
            

50.D

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 405

                  

            

1.C

            
            

2.D

            
            

3.D

            
            

4.B

            
            

5.B

            
            

6.B 

            
            

7.C 

            
            

8.D 

            
            

9.C

            
            

10.A

            
            

11.A

            
            

12.B

            
            

13.C

            
            

14.D

            
            

15.B

            
            

16.C

            
            

17.C

            
            

18.D

            
            

19.C

            
            

20.B

            
            

21.A

            
            

22.B

            
            

23.C

            
            

24.B

            
            

25.A

            
            

26.A 

            
            

27.C 

            
            

28.B 

            
            

29.A 

            
            

30.C 

            
            

31.C

            
            

32.D

            
            

33.A

            
            

34.A

            
            

35.A

            
            

36.D

            
            

37.C

            
            

38.D

            
            

39.C

            
            

40.B

            
            

41.B

            
            

42.D

            
            

43.D

            
            

44. D

            
            

45.B

            
            

46.C

            
            

47.D

            
            

48.A

            
            

49.D

            
            

50.B

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 406

                  

            

1.D

            
            

2.D

            
            

3.B

            
            

4.B

            
            

5.C

            
            

6.D

            
            

7.B

            
            

8.A

            
            

9.C

            
            

10.A

            
            

11.B

            
            

12.D

            
            

13.D

            
            

14.D

            
            

15.A

            
            

16.C

            
            

17.A

            
            

18.D

            
            

19.D

            
            

20.B

            
            

21.C

            
            

22.D

            
            

23.A

            
            

24.D

            
            

25.C

            
            

26.B 

            
            

27.A

            
            

28.A

            
            

29.A

            
            

30.D

            
            

31.A

            
            

32.B

            
            

33.B

            
            

34.C

            
            

35.A

            
            

36.A

            
            

37.D

            
            

38.D

            
            

39.B

            
            

40.D

            
            

41.C

            
            

42.A

            
            

43.B

            
            

44. C

            
            

45.C

            
            

46.C

            
            

47.D

            
            

48.A

            
            

49.C

            
            

50.C

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 407

             

            

1.B

            
            

2.B

            
            

3.A

            
            

4.D

            
            

5.B

            
            

6.A

            
            

7.B

            
            

8.C

            
            

9.A

            
            

10.B

            
            

11.A

            
            

12.B

            
            

13.C

            
            

14.C

            
            

15.B

            
            

16.A

            
            

17.D

            
            

18.A

            
            

19.A

            
            

20.D

            
            

21.C

            
            

22.D

            
            

23.D

            
            

24.A

            
            

25.A

            
            

26.D

            
            

27.A

            
            

28.C

            
            

29.C

            
            

30.D

            
            

31.B

            
            

32.D

            
            

33.B

            
            

34.A

            
            

35.B

            
            

36.D

            
            

37.C

            
            

38.C

            
            

39.B

            
            

40.C

            
            

41.D

            
            

42.C

            
            

43.D

            
            

44. D

            
            

45.C

            
            

46.C

            
            

47.A

            
            

48.C

            
            

49.D

            
            

50.C

            

 

 

Tiếng Anh - Mã đề 408

                  

            

1.D

            
            

2.B

            
            

3.B

            
            

4.B

            
            

5.A

            
            

6.C

            
            

7.B

            
            

8.A

            
            

9.B

            
            

10.B

            
            

11.D

            
            

12.B

            
            

13.A

            
            

14.D

            
            

15.D

            
            

16.B

            
            

17.C

            
            

18.A

            
            

19.C

            
            

20.A

            
            

21.C

            
            

22.A

            
            

23.A

            
            

24.D

            
            

25.A

            
            

26.B

            
            

27.A

            
            

28.B

            
            

29.A

            
            

30.D

            
            

31.B

            
            

32.D

            
            

33.D

            
            

34.D

            
            

35.C

            
            

36.C

            
            

37.C

            
            

38.A

            
            

39.C

            
            

40.C

            
            

41.A

            
            

42.C

            
            

43.A

            
            

44.C

            
            

45.C

            
            

46.C

            
            

47.B

            
            

48.A

            
            

49.C

            
            

50.B

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 409

                

            

1.A

            
            

2.D

            
            

3.B

            
            

4.B

            
            

5.B

            
            

6.A

            
            

7.C

            
            

8.C

            
            

9.C

            
            

10.D

            
            

11.A

            
            

12.A

            
            

13.C

            
            

14.C

            
            

15.C

            
            

16.B

            
            

17.D

            
            

18.D

            
            

19.C

            
            

20.B

            
            

21.D

            
            

22.B

            
            

23.D

            
            

24.D

            
            

25.C

            
            

26.B

            
            

27.C

            
            

28.D

            
            

29.C

            
            

30.D

            
            

31.C

            
            

32.D

            
            

33.B

            
            

34.B

            
            

35.B

            
            

36.C

            
            

37.B

            
            

38.B

            
            

39.B

            
            

40.D

            
            

41.D

            
            

42.B

            
            

43.D

            
            

44.C 

            
            

45.D

            
            

46.C

            
            

47.D

            
            

48.A

            
            

49.C

            
            

50.C

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 410

                   

            

1.D

            
            

2.D

            
            

3.A

            
            

4.A

            
            

5.C

            
            

6.D

            
            

7.D

            
            

8.C

            
            

9.B

            
            

10.A

            
            

11.D

            
            

12.C

            
            

13.A

            
            

14.D

            
            

15.D

            
            

16.B

            
            

17.D

            
            

18.D

            
            

19.C

            
            

20.D

            
            

21.A

            
            

22.D

            
            

23.D

            
            

24.A

            
            

25.B

            
            

26.B

            
            

27.C

            
            

28.C

            
            

29.C

            
            

30.A

            
            

31.C

            
            

32.C

            
            

33.A

            
            

34.A

            
            

35.B

            
            

36.C

            
            

37.C

            
            

38.B

            
            

39.B

            
            

40.A

            
            

41.B

            
            

42.A

            
            

43.B

            
            

44.B 

            
            

45.C

            
            

46.A

            
            

47.C

            
            

48.B

            
            

49.A

            
            

50.B

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 411

               

            

1.A

            
            

2.A

            
            

3.B

            
            

4.C

            
            

5.D

            
            

6.C

            
            

7.D

            
            

8.B

            
            

9.B

            
            

10.C

            
            

11.C

            
            

12.C

            
            

13.D

            
            

14.B

            
            

15.B

            
            

16.A

            
            

17.B

            
            

18.C

            
            

19.C

            
            

20.C

            
            

21.B

            
            

22. C

            
            

23.D

            
            

24.B

            
            

25.B

            
            

26.C

            
            

27.B

            
            

28.C

            
            

29.A

            
            

30.D

            
            

31.C

            
            

32.D

            
            

33.B

            
            

34.A

            
            

35.C

            
            

36.B

            
            

37.B

            
            

38.D

            
            

39.D

            
            

40.D

            
            

41.A

            
            

42.D

            
            

43.A

            
            

44. A

            
            

45.D

            
            

46.A

            
            

47.D

            
            

48.C

            
            

49.D

            
            

50.D

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 412

                

            

1.D

            
            

2.D

            
            

3.B

            
            

4.C

            
            

5.D

            
            

6.A

            
            

7.D

            
            

8.D

            
            

9.A

            
            

10.C

            
            

11.B

            
            

12.A

            
            

13.C

            
            

14.D

            
            

15.B

            
            

16.C

            
            

17.D

            
            

18.A

            
            

19.D

            
            

20.A

            
            

21.A

            
            

22.C

            
            

23.D

            
            

24.C

            
            

25.B

            
            

26.C

            
            

27.D

            
            

28.A

            
            

29.A

            
            

30.A

            
            

31.C

            
            

32.A

            
            

33.C

            
            

34.D

            
            

35.D

            
            

36.A

            
            

37.A

            
            

38.A

            
            

39.C

            
            

40.C

            
            

41.C

            
            

42.D

            
            

43.A

            
            

44. C

            
            

45.D

            
            

46.D

            
            

47.D

            
            

48.D

            
            

49.C

            
            

50.A

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 413

                  

            

1.C

            
            

2.D

            
            

3.B

            
            

4.B

            
            

5.A

            
            

6.B

            
            

7.C

            
            

8.A

            
            

9.A

            
            

10.C

            
            

11.B

            
            

12.C

            
            

13.D

            
            

14.A

            
            

15.D

            
            

16.D

            
            

17.B

            
            

18.D

            
            

19.C

            
            

20.A

            
            

21.C

            
            

22. D

            
            

23. B

            
            

24. C

            
            

25. A

            
            

26. A

            
            

27. C

            
            

28. D

            
            

29.D

            
            

30.D

            
            

31.B

            
            

32.C

            
            

33.B

            
            

34.A

            
            

35.D

            
            

36.B

            
            

37.A

            
            

38.C

            
            

39.D

            
            

40.A

            
            

41.B

            
            

42.A

            
            

43.B

            
            

44.C 

            
            

45.B

            
            

46.C

            
            

47.B

            
            

48.D

            
            

49.C

            
            

50.D

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 414

                 

            

1.B

            
            

2.C

            
            

3.B

            
            

4.D

            
            

5.B

            
            

6.B

            
            

7.B

            
            

8.C

            
            

9.C

            
            

10.C

            
            

11.B

            
            

12.B

            
            

13.D

            
            

14.B

            
            

15.D

            
            

16.C

            
            

17.C

            
            

18.B

            
            

19.C

            
            

20.C

            
            

21.A

            
            

22.B

            
            

23.D

            
            

24.A

            
            

25.C

            
            

26A.

            
            

27.A

            
            

28.D

            
            

29.C

            
            

30.D

            
            

31.B

            
            

32.D

            
            

33.C

            
            

34.D

            
            

35.C

            
            

36.C

            
            

37.C

            
            

38.D

            
            

39.B

            
            

40.B

            
            

41.D

            
            

42.B

            
            

43.D

            
            

44. D

            
            

45.B

            
            

46.A

            
            

47.D

            
            

48.C

            
            

49.D

            
            

50.D

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 415

                  

            

1.B

            
            

2.D

            
            

3.D

            
            

4.C

            
            

5.C

            
            

6.D

            
            

7.C

            
            

8.B

            
            

9.D

            
            

10.D

            
            

11.B

            
            

12.A

            
            

13.A

            
            

14.C

            
            

15.D

            
            

16.D

            
            

17.A

            
            

18.A

            
            

19.D

            
            

20.B

            
            

21.A

            
            

22.B

            
            

23.B

            
            

24.C

            
            

25.B

            
            

26.D

            
            

27.C

            
            

28.B

            
            

29.D

            
            

30.C

            
            

31.A

            
            

32.A

            
            

33.C

            
            

34.C

            
            

35.D

            
            

36.C

            
            

37.A

            
            

38.B

            
            

39.B

            
            

40.B

            
            

41.A

            
            

42.C

            
            

43.C

            
            

44.A 

            
            

45.B

            
            

46.A

            
            

47.B

            
            

48.C

            
            

49.C

            
            

50.A

            

 

 

Tiếng Anh - Mã đề 416

                   

            

1.C

            
            

2.A

            
            

3.C

            
            

4.D

            
            

5.A

            
            

6.A

            
            

7.B

            
            

8.C

            
            

9.C

            
            

10.A

            
            

11.C

            
            

12.D

            
            

13.D

            
            

14.D

            
            

15.C

            
            

16.B

            
            

17.C

            
            

18.C

            
            

19.B

            
            

20.D

            
            

21.C

            
            

22.C

            
            

23.B

            
            

24.B

            
            

25.B

            
            

26.C

            
            

27.B

            
            

28.B

            
            

29.C

            
            

30.C

            
            

31.B

            
            

32.B

            
            

33.D

            
            

34.D

            
            

35.B

            
            

36.D

            
            

37.D

            
            

38.C

            
            

39.D

            
            

40.B

            
            

41.D

            
            

42.B

            
            

43.D

            
            

44. D

            
            

45.B

            
            

46.D

            
            

47.D

            
            

48.C

            
            

49.A

            
            

50.C

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 417

                  

            

1.B

            
            

2.D

            
            

3.A

            
            

4.C

            
            

5.B

            
            

6.C

            
            

7.D

            
            

8.A

            
            

9.A

            
            

10.A

            
            

11.D

            
            

12.A

            
            

13.C

            
            

14.C

            
            

15.A

            
            

16.A

            
            

17.D

            
            

18.D

            
            

19.C

            
            

20.D

            
            

21.A

            
            

22.D

            
            

23.A

            
            

24.C

            
            

25.D

            
            

26.B

            
            

27.B

            
            

28.B

            
            

29.D

            
            

30.A

            
            

31.C

            
            

32.A

            
            

33.C

            
            

34.B

            
            

35.D

            
            

36.C

            
            

37.B

            
            

38.D

            
            

39.A

            
            

40.D

            
            

41.C

            
            

42.A

            
            

43.B

            
            

44.C 

            
            

45.B

            
            

46.C

            
            

47.A

            
            

48.D

            
            

49.B

            
            

50.B

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 418

             

            

1.C

            
            

2.B

            
            

3.B

            
            

4.C

            
            

5.A

            
            

6.D

            
            

7.B

            
            

8.C

            
            

9.A

            
            

10.D

            
            

11.C

            
            

12.D

            
            

13.B

            
            

14.B

            
            

15.A

            
            

16.C

            
            

17.C

            
            

18.B

            
            

19.C

            
            

20.B

            
            

21.D

            
            

22.A

            
            

23.D

            
            

24.C

            
            

25.A

            
            

26.A

            
            

27.C

            
            

28.D

            
            

29.B

            
            

30.B

            
            

31.B

            
            

32.D

            
            

33.B

            
            

34.C

            
            

35.D

            
            

36.D

            
            

37.A

            
            

38.C

            
            

39.A

            
            

40.C

            
            

41.A

            
            

42.D

            
            

43.D

            
            

44. A

            
            

45.D

            
            

46.D

            
            

47.D

            
            

48.A

            
            

49.C

            
            

50.C

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 419

                 

            

1.D

            
            

2.A

            
            

3.D

            
            

4.C

            
            

5.B

            
            

6.B

            
            

7.B

            
            

8.A

            
            

9.A

            
            

10.B

            
            

11.B

            
            

12.A

            
            

13.D

            
            

14.B

            
            

15.C

            
            

16.D

            
            

17.D

            
            

18.C

            
            

19.C

            
            

20.B

            
            

21.B

            
            

22.A

            
            

23.A

            
            

24.D

            
            

25.B

            
            

26.A

            
            

27.B

            
            

28.B

            
            

29.A

            
            

30.D

            
            

31.B

            
            

32.A

            
            

33.D

            
            

34.A

            
            

35.A

            
            

36.A

            
            

37.D

            
            

38.D

            
            

39.B

            
            

40.B

            
            

41.A

            
            

42.D

            
            

43.A

            
            

44. D

            
            

45.D

            
            

46.C

            
            

47.A

            
            

48.D

            
            

49.D

            
            

50.D

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 420

               

            

1.B

            
            

2.A

            
            

3.B

            
            

4.B

            
            

5.A

            
            

6.A

            
            

7.C

            
            

8.A

            
            

9.C

            
            

10.A

            
            

11.D

            
            

12.A

            
            

13.C

            
            

14.A

            
            

15.C

            
            

16.D

            
            

17.B

            
            

18.C

            
            

19.A

            
            

20.D

            
            

21.C

            
            

22.D

            
            

23.B

            
            

24.C

            
            

25.C

            
            

26.C

            
            

27.A

            
            

28.B

            
            

29.A

            
            

30.C

            
            

31.C

            
            

32.B

            
            

33.A

            
            

34.B

            
            

35.A

            
            

36.B

            
            

37.D

            
            

38.D

            
            

39.D

            
            

40.B

            
            

41.B

            
            

42.D

            
            

43.B

            
            

44. D

            
            

45.D

            
            

46.D

            
            

47.C

            
            

48.A

            
            

49.D

            
            

50.D

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 421

                 

            

1.A

            
            

2.B

            
            

3.B

            
            

4.A

            
            

5.D

            
            

6.D

            
            

7.A

            
            

8.B

            
            

9.B

            
            

10.A

            
            

11.D

            
            

12.B

            
            

13.B

            
            

14.D

            
            

15.D

            
            

16.C

            
            

17.C

            
            

18.D

            
            

19.C

            
            

20.D

            
            

21.D

            
            

22.C

            
            

23.D

            
            

24.C

            
            

25.C

            
            

26.B

            
            

27.D

            
            

28.D

            
            

29.C

            
            

30.D

            
            

31.B

            
            

32.B

            
            

33.D

            
            

34.C

            
            

35.C

            
            

36.B

            
            

37.D

            
            

38.B

            
            

39.B

            
            

40.C

            
            

41.B

            
            

42.C

            
            

43.C

            
            

44. B

            
            

45.C

            
            

46.D

            
            

47.A

            
            

48.C

            
            

49.C

            
            

50.B

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 422

                 

            

1.D

            
            

2.B

            
            

3.C

            
            

4.C

            
            

5.D

            
            

6.A

            
            

7.A

            
            

8.D

            
            

9.A

            
            

10.A

            
            

11.C

            
            

12.B

            
            

13.A

            
            

14.A

            
            

15.C

            
            

16.A

            
            

17.B

            
            

18.B

            
            

19.C

            
            

20.B

            
            

21.D

            
            

22.C

            
            

23.C

            
            

24.D

            
            

25.C

            
            

26.B

            
            

27.C

            
            

28.B

            
            

29.B

            
            

30.D

            
            

31.D

            
            

32.A

            
            

33.B

            
            

34.B

            
            

35.B

            
            

36.C

            
            

37.D

            
            

38.C

            
            

39.D

            
            

40.D

            
            

41.D

            
            

42.C

            
            

43.D

            
            

44.C

            
            

45.A

            
            

46.D

            
            

47.D

            
            

48.C

            
            

49.D

            
            

50.B

            

 

Tiếng Anh - Mã đề 423

                  

            

1.B

            
            

2.A

            
            

3.B

            
            

4.D

            
            

5.C

            
            

6.A

            
            

7.C

            
            

8.A

            
            

9.D

            
            

10.C

            
            

11.C

            
            

12.A

            
            

13.D

            
            

14.C

            
            

15.C

            
            

16.B

            
            

17.A

            
            

18.C

            
            

19.B

            
            

20.C

            
            

21.A

            
            

22.A

            
            

23.B

            
            

24.B

            
            

25.B

            
            

26.D

            
            

27.C

            
            

28.D

            
            

29.C

            
            

30.A

            
            

31.A

            
            

32.B

            
            

33.C

            
            

34.B

            
            

35.A

            
            

36.A

            
            

37.B

            
            

38.A

            
            

39.B

            
            

40.A

            
            

41.C

            
            

42.B

            
            

43.B

            
            

44. B

            
            

45.A

            
            

46.C

            
            

47.C

            
            

48.C

            
            

49.A

            
            

50.A

            

 Tiếng Anh - Mã đề 424

                    

            

1.C

            
            

2.C

            
            

3.D

            
            

4.D

            
            

5.A

            
            

6.B

            
            

7.D

            
            

8.D

            
            

9.B

            
            

10.C

            
            

11.C

            
            

12.D

            
            

13.C

            
            

14.C

            
            

15.A

            
            

16.C

            
            

17.C

            
            

18.B

            
            

19.D

            
            

20.D

            
            

21.A

            
            

22.C

            
            

23.B

            
            

24.A

            
            

25.B

            
            

26.C

            
            

27.D

            
            

28.B

            
            

29.B

            
            

30.A

            
            

31.C

            
            

32.A

            
            

33.C

            
            

34.A

            
            

35.D

            
            

36.A

            
            

37.C

            
            

38.D

            
            

39.A

            
            

40.A

            
            

41.B

            
            

42.D

            
            

43.B

            
            

44.B

            
            

45.A

            
            

46.B

            
            

47.B

            
            

48.B

            
            

49.C

            
            

50.A

            

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2023

Liên kết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây