Đề thi và đáp án tham khảo môn ĐỊA LÝ thi tốt nghiệp THPT 2021 - FULL 24 MÃ ĐỀ

Thứ năm - 08/07/2021 12:14
Đáp án tham khảo môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề. Cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Địa lý nhanh và chính xác nhất
Đề thi và đáp án tham khảo môn ĐỊA LÝ thi tốt nghiệp THPT 2021 - FULL 24 MÃ ĐỀ
Đề thi và đáp án tham khảo môn ĐỊA LÝ thi tốt nghiệp THPT 2021 - FULL 24 MÃ ĐỀ

Đã cập nhật đầy đủ đáp án 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý

Mã đề: 301 

41. A

42.  C

43. D

44. C

45. D 

46. D

47. B

48. A

49. B

50. C

51. D

52. B

53. B 

54. C 

55. C 

56. B

57. B

58. C

59. B 

60. A

61. B 

62. A

63. A

64. A 

65. C

66. A 

67. B 

68. B

69. C

70. C

71. A

72. B

73. A

74. C 

75. A

76. A

77. A 

78. C

79. B

80. C

 

Mã đề: 302

41. C  

42. D 

43. C

44.  D

45.A 

46. C

47.A 

48.B 

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C 

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C 

65. B

66.B

67.A 

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B 

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

 

Mã đề:  303

41.D  

42.C  

43.A 

44. B 

45. C

46. B

47. A

48. C 

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C 

56. B

57. D

58. A

59. D 

60. A 

61. D

62. C

63. A

64. C 

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C 

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D 

75. D

76. C

77. A

78. D 

79. D

80. A 


 

Mã đề: 304

41. D 

42. A  

43. A 

44. B  

45. B 

46. D 

47. A 

48. A 

49. C 

50. B 

51. A

52. C 

53. A 

54. D 

55. D 

56. A 

57. B 

58. B 

59. D 

60. B 

61. C 

62. D 

63. D 

64. A 

65. A 

66. C 

67. D 

68. B 

69. D 

70. D 

71. A 

72. B 

73. B 

74. B 

75. D 

76. A 

77. A 

78. A 

79. B 

80. D 

 

Mã đề: 305

41. C 

42. D 

43. D

44. A 

45. A

46. C

47.C 

48. B

49.A 

50. D

51.D

52. B

53. A 

54. A

55. D

56. A

57. B

58. C

59. C

60. D

61. D

62. A

63. A

64. D

65. B 

66. B

67. D 

68. A

69. C

70. A

71. C

72. C

73. B

74. B 

75. A 

76. A 

77. C 

78. D

79. B

80. C 

 

Mã đề: 306

41. B  

42. B 

43. B

44. A 

45. B

46. C 

47. C 

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. C

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B 

61. C

62. B 

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B 

74. D 

75. D 

76. D

77. C

78. C 

79. D 

80. D

 

Mã đề: 307 

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A
 

Mã đề: 308 

41. C

42. B

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63. B

64. B

65.D

66. D

67. C

68.D

69. D

70. C

71. D

72. B

73. B

74. D

75.D

76.B

77. B

78. C

79.B

80. B

 

Mã đề: 309 

41. C 

42. B

43. A

44. B  

45. A

46. D 

47. C 

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A 

63. B 

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A  

74. C 

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D 

 

Mã đề: 310 

41. B 

42. C  

43. C

44. A 

45. A

46. D 

47. D

48. B

49.B 

50. B

51.A

52. C

53.D 

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A 

59. D

60. A

61. A

62. C

63.D 

64.D 

65. A

66.A 

67. A

68. D

69. C

70. C

71. A

72. D 

73. A

74. D 

75. C

76. A

77. A

78.A 

79.B 

80.A 

 

Mã đề: 311 

41. A 

42.B  

43.C 

44.A  

45.A 

46. C

47.C 

48. D

49.B 

50. B

51.D

52. B

53.A 

54. B

55.D 

56.C 

57. B

58. B

59.B 

60. A

61.C 

62.C 

63.B 

64.A

65.B 

66.D 

67.A 

68. B

69.D 

70. D

71. A

72. C

73.D 

74.C 

75.A 

76.D 

77.D 

78. A

79. D

80. C
 

Mã đề: 312 

41.A  

42. D 

43. B

44.  C

45. C

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.C

52. D

53. B

54. C

55. C

56. B

57. C

58. C

59. D

60. C

61. D

62. D 

63. A

64. B

65. A

66. A

67. A

68. B

69. D

70. A

71. D

72. B

73. B

74. D

75. B

76. A

77. C

78. B

79. D

80. A

 

Mã đề: 313

41. A  

42. C  

43. C 

44. B

45. A 

46. C 

47. D 

48. D 

49. D 

50. A 

51. A

52. C 

53. C 

54. A 

55. D 

56. C 

57. B 

58. D 

59. B 

60. D 

61. C 

62. B 

63. D 

64. D 

65. A 

66. B 

67. B 

68. C 

69. B 

70. D 

71. C 

72. A 

73. B 

74. A 

75. B 

76. D 

77. B 

78. A 

79. D 

80. C 

 

Mã đề: 314 

41. D 

42. B 

43.D 

44. D 

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. C 

50. C 

51. A

52. D

53. B 

54. D 

55. C 

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C 

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D 

72. D

73. B

74. A 

75. B

76. C

77. A

78. B 

79. A 

80. C

 

Mã đề: 315 

41. C

42.C  

43. C

44. B  

45. C

46. B 

47. C

48. C 

49. D

50. A

51. B

52. A 

53. C

54. B

55. C

56. A 

57. B 

58. D 

59. A

60. D

61. D

62. C

63. B

64. A 

65. A

66. B

67. A 

68. A 

69. D

70. B

71. D

72. B

73. C

74. D

75. A

76. A 

77. A

78. A

79. B

80. D
 

Mã đề: 316 

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67. B

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

 

Mã đề: 317

41. D 

42. B 

43. D

44. D 

45. B

46. D

47. B

48. D

49.C 

50. B

51.A

52. A

53. A

54. D

55. C

56. B

57. A

58.B 

59. A

60. D 

61. D

62. D

63. A

64. A

65.D 

66.B 

67. B

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. A

74. A

75. C

76.A 

77.A 

78.D 

79.D 

80.B 

 

Mã đề: 318 

41. C 

42. C  

43.   

44. D  

45. B 

46. D 

47. A 

48. D 

49. B 

50. A 

51. A

52. B 

53. D

54. C 

55. D 

56. C 

57. D 

58. C 

59. B 

60. B 

61. D 

62. D 

63. A 

64. D 

65. C 

66. A 

67. A 

68. B 

69. B 

70. D 

71. C 

72. C 

73. A 

74. C

75. A 

76. B 

77. D 

78. B 

79. A 

80. A 

 

Mã đề: 319 

41. B

42. C

43. D

44. A

45. A

46. A

47. D

48. B

49. A

50. D

51. C

52. A

53. C

54. D

55. A

56. D

57. C

58. B

59. C

60. B

61. C

62. C

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D

69. B

70. A

71. C

72. C

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D

79. C

80. D
 

Mã đề: 320 

41. B  

42. A  

43. D

44. A

45. A 

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. C

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

 

Mã đề: 321

41. D 

42.B  

43.D 

44. A 

45. C

46. B

47.B 

48. C

49. C

50. D

51. B

52. A

53. C

54. A

55. D

56. D

57.C 

58. D

59. B

60. C

61. C

62. A

63. D

64. D

65. B

66. B

67. D

68. B

69. D

70. B

71. C

72. C 

73. B 

74. D 

75. C 

76. D 

77. B 

78. B

79. D

80.C 

 

Mã đề: 322 

41. C 

42. D  

43. D

44.B  

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.A

52. B

53. C

54. A

55.B 

56. A

57. A

58. C

59. A

60. D

61.A 

62. D

63. A

64. B

65. C

66. C 

67. B 

68.C 

69.C 

70. D

71. B

72. B 

73. D

74. A

75. D

76. A

77. A

78. D

79. C

80. C

 

Mã đề: 323 

41. B 

42. C  

43. D

44. B 

45. C

46. A

47. A

48. C

49. A 

50. A 

51. A

52. D 

53. C

54. D 

55. A

56. A 

57. B

58. C

59. B

60. B 

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B 

73. B 

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C 

79. C

80. D 

Mã đề: 324 

41. D 

42. C 

43.D 

44. A 

45. B

46. A

47. A

48. B

49. C

50. C

51.D

52.C 

53. A

54.B 

55. B

56. C

57. D

58. A

59. A

60. B

61. D

62.D

63. D

64. A

65. C

66. D

67. B

68. D

69. D

70. C 

71. A

72.A 

73.C 

74.C 

75.A 

76. D

77. C

78.C 

79. B

80. B

 

Xem mã đề 315:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2 Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 3 Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 4

Nhấn để phóng to ảnh

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 5

* Tiếp tục cập nhật

Trường Cao đẳng FPT Polytenic tuyển sinh năm 2022 theo hình thức xét tuyển Tốt nghiệp THPT.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây