Đề thi và Đáp án tham khảo môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ hai - 10/08/2020 14:42
Cập nhật Đề thi và Đáp án tham khảo môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Mã đề 301 

41. A

42. D

43. A

44. A

45.  D

46.C 

47.   B

48.  B

49. C

50. B

51. D

52.  B

53.  C

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B 

59. C 

60. B

61. A 

62. D

63. D

64. C 

65. C 

66. D

67. A

68. C 

69. B

70. B

71. A 

72. A

73. C

74. C

75. B

76. A

77. B

78. A

79. A 

80. C

 

 Mã đề 302

41. D

42. D

43. D

44. A

45. D

46. C

47. A 

48. C

49. D

50. C

51. A

52. D

53. B

54. C

55. D

56. D

57. B

58. C

59. C

60. B

61. B

62. B

63. A

64. C

65. B

66. B

67. D

68. A

69. B

70. D

71. C

72. A

73. D

74. C

75. A

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

 

 Mã đề   303

41. B

42. D

43. A

44. C

45. C

46. C

47. D

48. A 

49. C

50. B

51.  A

52. B 

53. B

54. A

55. D

56. C

57. C

58. B

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. D

67. A

68. B

69. A

70. C

71. D

72. D

73. D

74. B

75. A

76. C

77. B

78. B

79. C

80. B

 

 Mã đề 304

41. C

42. C

43. A

44. B

45. A

46. C

47. D

48. B

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. B

55. C 

56. C

57. D

58. B

59. D

60. D 

61. C

62. A

63. C

64. B

65. D

66. B

67. C

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. D

76. A

77. D

78. B

79. A 

80. A

 

 Mã đề 305

41. C

42. A

43. B

44. C

45. B

46. A

47. D

48. D

49. B

50. D

51. A

52. D

53. A

54. C

55. D

56. A

57. D

58. D

59. A

60. D

61. A

62. D

63. C

64. B

65. B

66. B 

67. D

68. A

69. B

70. D

71. A

72. B

73. D

74. A

75. B

76. B

77. B

78. B

79. A

80. A

 

 Mã đề 306

41. D

42. D

43. C

44. A

45. A

46. B

47. D

48. A

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. D

55. C

56. C

57. A

58. C

59. C

60. C

61. A 

62. C

63. A

64. D

65. A

66. D

67. C

68. A

69. D

70. D

71. C

72. D

73. A

74. C

75. A

76. C

77. D

78. C

79. D

80. D

 

Mã đề 307 

41. B

42. D

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. B 

49. C

50. B

51. B

52. A

53. D

54. A

55. B

56. C

57. C

58. B 

59. A 

60. D

61. D

62. C

63. A

64. C

65. C

66. C

67. A

68. A

69. D

70. A

71. B

72. C

73. D 

74. D

75. C

76. A

77. D

78. C

79. C

80. D

 

 Mã đề 308 

41. D

42. B

43. C

44. D

45. C

46. B

47. A

48. C

49. D

50. D

51. B

52. D

53. A

54. A

55. B

56. C 

57. C

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. D

64. C

65. C

66. D

67. B

68. A

69. B

70. C 

71. A

72. A

73. B

74. B

75. A

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D

 

Mã đề 309

41. A

42. A

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. C

49. B

50. A

51. B

52. D

53. B

54. C

55. B

56. C

57. A

58. C

59. B

60. D

61. A

62. C

63. D

64. D

65. D

66. B

67. A

68. A

69. A

70. C

71. C

72. B

73. A

74. C

75. B

76. C

77. A

78. C

79. B

80. B

 

Mã đề 310 

41. A

42. B

43. C

44. B

45. D

46. C

47. B

48. B

49. A

50. A 

51. A

52. D

53. C

54. B 

55. B

56. D

57. C

58. D 

59. A

60. A

61. A

62. B

63. B

64. C

65. D

66. A

67. A

68. A

69. C

70. D 

71. B

72. B

73. C

74. D

75. D

76. B

77. B

78. D

79. C

80. D

 

Mã đề 311

41. D

42. D

43. A

44. C

45. A

46. B

47. B

48. D

49. B 

50. B

51. B

52. D

53. B

54. B

55. A

56. C

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. C

63. C

64. B

65. A

66. D

67. C

68. D

69. D

70. C

71. C

72. A

73. B

74. A

75. A

76. C

77. B

78. B 

79. A

80. A

 

Mã đề 312

41. A

42. B 

43. D

44. D

45. D

46. A

47. A

48. A

49. B

50. A

51. C

52. B 

53.  B

54. C

55. D

56. C

57. B

58. B

59. B

60. D

61. B

62. C

63. C

64. C

65. D

66. D

67. C

68. B

69. C

70. B

71. D

72. D

73. C

74. B

75. D

76. D

77. C

78. B

79. C 

80.  D

 

Mã đề 313

41. D

42. C 

43. D

44. A

45. C 

46. D

47. D

48. C

49. D

50. D

51. A

52. B

53. C

54. D 

55. C

56. B

57. D

58. C

59. C

60. B

61. A

62. A

63. B

64. B 

65. A 

66. C

67. D

68. C

69. A

70. D

71. B

72. A

73. B

74. A

75. A 

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D

 

Mã đề 314

41. B

42. D

43. C

44. B

45. C

46. C

47. A

48. A

49. D

50. C

51. D

52. D

53. B

54. A

55. D

56. D

57. D

58. A

59. D

60. B

61. A

62. D

63. C

64. B

65. A

66. C

67. C

68. A

69. B

70. A

71. C

72. A

73. A

74. C

75. B

76. A

77. D

78. A

79. A 

80. C

 

Mã đề 315

41. D

42. C

43. C 

44. C

45. D

46. A

47. C

48. B

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. B

55. C

56. A

57. D

58. D

59. A

60. A

61. D

62. B

63. A

64. A

65. C

66. D

67. D

68. C

69. B

70. A

71. A

72. B

73. C

74. B

75. D

76. C

77. C

78. D

79. A

80. D

 

Mã đề 316

41. C 

42. D

43. C

44. D

45. B

46. A

47. D

48. D

49. A

50. B

51. D

52. B

53. B

54. A

55. A

56. A

57. C

58. A

59. D

60. C

61. A

62. A

63. A

64. D

65. C

66. B

67. B

68. B

69. A

70. B

71. B

72. D

73. D

74. B

75. D

76. A

77. A

78. A

79. B

80. B

 

Mã đề 317

41. A

42. D

43. C

44. D

45. D

46. D

47. B

48. C

49. D

50. C

51. B

52. A

53. C

54. B

55. B 

56. B

57. A

58. A

59. B

60. C

61. B

62. B

63. A

64. A

65. B

66. A

67. C

68. B

69. A

70. B

71. C

72. C

73. C

74. B

75. C

76. A

77. B

78. C

79. A

80. C

 

 Mã đề 318 

41. C

42. C

43. B

44. D

45. B 

46. A 

47. A

48. A 

49. B

50. A

51. C

52. D

53. D

54. A

55. C

56. C

57. A

58. A

59. A 

60. B

61. A

62. B

63. A

64. B

65. D

66. C

67. B

68. A 

69. C

70. B 

71. D

72. D

73. B 

74. D 

75. B

76. C 

77. B

78. C

79. D

80. D

 

Mã đề 319

41. B 

42. A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. A

48. D

49. A

50. C

51. B

52. D

53. D

54. D

55. A

56. C

57. D

58. D

59. A

60. C

61. A

62. B

63. C

64. C

65. B

66. C

67. C

68. C

69. D

70. A

71. D

72. C

73. B

74. C

75. C

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

 

Mã đề 320 

41. D

42. D

43. C

44. A

45. B

46. D

47. D

48. D

49. B

50. B

51. A

52. A

53. C

54. A

55. B

56. B 

57. B

58. A

59. C 

60. B

61. D

62. C

63. C

64. A

65. B

66. D

67. A

68. C

69. B

70. B 

71. B

72. C

73. D

74. C

75. C

76. C

77. C

78. D 

79. B

80. D

 

 Mã đề 321

41. D  

42. B

43. A

44. B

45.C  

46. B 

47. B  

48. A 

49. D

50. C

51. A

52. C 

53. C 

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. D

61.  D

62. A

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. D

73. C

74. D

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. B

 

Mã đề 322

41. B

42. A

43. C

44. D

45. D

46. B 

47. D

48. A

49. A

50. B

51. B

52. C

53. D

54. A

55. A

56. C

57. A

58. A

59. C

60. D 

61. C

62. D

63. D

64. C

65. A

66. A

67. D

68. C

69. A

70. A

71. C

72. C

73. A

74. A

75. D

76. B

77. D

78. A

79. D

80. C

 

Mã đề 323 

41. D

42. A

43. D

44. A

45. B

46. A

47.  B

48. D

49. B

50.A 

51. D

52. C 

53. C 

54. D 

55. C

56. D

57. D

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. B

64. D

65. B

66. B

67.D 

68.C 

69. C

70. C

71. B

72.  D

73.  C

74. C

75. C 

76.  D

77. B

78. B

79. D

80. D

 

Mã đề 324

41. A

42. B

43. B

44. A

45. A

46. B

47. A

48. C

49. C

50. C

51. B

52. B

53. C

54. D

55. A

56. D

57. D

58. A

59. D

60. C

61. D

62. A

63. B

64. C

65. B

66. D

67. B

68. B

69. B

70. D

71. C

72. D

73. A

74. D

75. C

76. C

77. C

78. A

79. C

80. D

Gợi ý giải đề do các giáo viên của Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ THI THPT NĂM 2020

de dia ly 1 1

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây